กรมการพัฒนาชุมชน จับมือ แม็คโคร มุ่งเสริมแกร่งการตลาดเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

41

วันนี้ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท และบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาดตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (SE) ณ ศูนย์ฝึกอบรมบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดยมี นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท และนางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-สายงานการตลาด บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความร่วมมือในการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการ ศูนย์สาธิตการตลาดนำร่องให้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ ด้านการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์สาธิตการตลาดให้ทันสมัย ทั้งด้านการปรับปรุงรูปลักษณ์ การวางผัง การจัดเรียงสินค้า และด้านการจัดทำระบบบัญชีและระบบการเช็คคลังสินค้า โดยกำหนดให้มีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกัน 1 คณะ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาศูนย์สาธิตการตลาดให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานโดยสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ในการดำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาดตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (SE) ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาศูนย์สาธิตการตลาดให้มีรูปลักษณ์และการบริหารจัดการที่ทันสมัย ในระยะแรกกำหนดดำเนินการ “ศูนย์สาธิตการตลาดนำร่องเพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชน” ใน 4 ภาค จำนวน 10 ศูนย์ ใน 10 จังหวัด โดยมุ่งหวังว่าจะเป็นศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับศูนย์สาธิตการตลาดทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 790 แห่ง ได้มาเรียนรู้และนำไปปรับใช้ได้ต่อไป

“ศูนย์สาธิตการตลาด เป็นร้านค้าของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตทุกคนเป็นเจ้าของ เพื่อแก้ไขปัญหาซื้อของแพง ขายของถูก โดยวิธีรวมกันซื้อ รวมกันขาย ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตซึ่งเป็นผู้นำในชุมชน ซึ่งปัจจุบันกรมการพัฒนาชุมชน มีศูนย์สาธิตการตลาดทั้งหมดทั่วประเทศ จำนวน 790 แห่ง การร่วมกันพัฒนาศูนย์สาธิตการตลาดในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านการเพิ่มรายได้ การลดรายจ่าย และยังเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (ประชารัฐ) ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นายอภิชาติกล่าว…สถานีข่าวพช.CNS รายงาน