กรมการพัฒนาชุมชน รุกพัฒนา “OTOP” เพื่อการท่องเที่ยว

121

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายณรงค์ บุ่ยศิริรักษ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ โรงแรม ทีเค พาเลส ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ นายณรงค์ บุ่ยศิริรักษ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการปี 2560 พร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “มิติใหม่หมู่บ้าน otop เพื่อการท่องเที่ยว ที่อยากเห็น อยากให้เป็น” โดยมีนายศุภกร มูลสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กล่าวรายงาน

นายณรงค์ เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์การจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้นำชุมชนหมู่บ้านเป้าหมาย ด้านการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน หลักสูตรการประชุมประกอบด้วยการให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการหมู่บ้านท่องเที่ยวในด้านต่างๆ ด้วยหลัก 4p และการวางแผนพัฒนาหมู่บ้าน ตามศักยภาพของแต่ละท้องถิ่น เพื่อให้หมู่บ้านมีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว ส่งผลให้ชุมชนมีรายได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 72  คน เป็น เจ้าหน้าที่ จังหวัด/อำเภอเป้าหมาย จำนวน 16 คน ผู้นำชุมชนในหมู่บ้านเป้าหมาย หมู่บ้านละ 3 คน รวม 48 คน และเจ้าหน้าที่กรม ฯ จำนวน 8 คน กำหนดดำเนินการ 4 วัน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่สมาคมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการศึกษาดูงานในหมู่บ้าน otop เพื่อการท่องเที่ยวที่ประสบความสำเร็จ บ้านบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้รับประสบการณ์ตรงจากหมู่บ้านดังกล่าว ในด้านการบริหารจัดการหมู่บ้าน การต้อนรับนักท่องเที่ยว และการจัดกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวที่เหมาะสม พร้อมทั้งเยี่ยมชมผลิตภัณ์ชุมชนจากหมู่บ้าน otop ด้วย