เปิดตัวการจัดทำมาตรฐานอาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล

12

ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ บรรยายเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กับความห่วงใยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน” ในงานสัมมนาเปิดตัวการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล  ซึ่งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องสัมมนา ๒๒๒ อาคารราชมังคลากีฬาสถาน กรุงเทพมหานคร