สถาบันอาหาร-มทร.ธัญบุรี ทำ “เอ็มโอยู” พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป

8

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม และ               รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(มทร.ธัญบุรี) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานอาหารปลอดภัยในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม การผลิตด้านเกษตรและอาหารให้ได้ ตามมาตรฐาน โดยมีคณะผู้บริหารจากทั้งสองฝ่ายให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ บุรี (มทร.ธัญบุรี) เมื่อเร็วๆ นี้  

บันทึกข้อตกลงดังกล่าวนี้มีกรอบความร่วมมือในการให้บริการวิชาการแก่ เกษตรกร กลุ่มเอสเอ็มอี และกลุ่มโอท็อป ในด้านมาตรฐานอาหารปลอดภัย ครอบคลุมงานด้านห้องปฏิบัติการท ดสอบอาหาร การตรวจสอบวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารตามมาตรฐานสากล มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานเครื่องจักรด้านการเสริมสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรมอาหารด้านเกษตรอินทรีย์ (Organics) ซึ่งรวมถึงผัก ผลไม้ ประมงและปศุสัตว์ ด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี สารสนเทศที่ รวมทั้งการส่งเสริมอาหารไทยโดยก ารร่วมมือทดสอบและพัฒนาวิธีการท ดสอบอัตลักษณ์อาหารไทย (Authentic Thai Food)   เป็นต้น