พช.นำสื่อลงพื้นที่เชียงใหม่-แพร่ สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน

16

กรมการพัฒนาชุมชน นำสื่อมวลชนสัญจรลงพื้นที่เชียงใหม่-แพร่ สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2560

วันนี้ (3 มีนาคม 2560) นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นางรักใจ กาญจนะวีระ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ นำคณะสื่อมวลชน เยี่ยมชม “หมู่บ้านแม่กำปอง” หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยทุนทางธรรมชาติ ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางสังคม ที่รวมเป็นหนึ่งเดียว และถือเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ นี่จึงเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่กรมการพัฒนาชุมชน ภูมิใจนำเสนอการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนจนเกิดความเข้มแข็ง ซึ่งจะนำไปสู่เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้

ในการนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากนายโชคชัย แก้วป่อง พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญ สีวาโย หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ นางสาวปาณิสรา ใจเย็น พัฒนาการอำเภอแม่ออน และทีมงานเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่