หน้าแรก ข่าวในประเทศ

ไทย ขึ้นแท่นอันดับ 3 เวียดนามสนใจเรียนต่อปริญญาตรี

11

เวียดนามเป็นประเทศที่มีประชากร มากที่สุดอันดับ 13 ของโลก และมากที่สุดเป็นอันดับ 8 ของทวีปเอเชีย รวมทั้งมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อภาครัฐตั้งเป้าหมายเป็นประเทศอุตสาหกรรมภายในปี พ.ศ. 2563 ด้วยการพัฒนาใช้เทคโนโลยีและทักษะแรงงานมากขึ้น เพื่อให้เวียดนามสามารถผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น นำไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจที่ ยั่งยืนในระยะยาว ดังนั้น ภารกิจที่ท้าทายของเวียดนามนั่น คือ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

การพัฒนาด้านการศึกษาเวียดนาม จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างเร่งด่วน ขณะเดียวกัน ผู้ปกครองชาวเวียดนามก็ให้ความส นใจต่อการศึกษาต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น จากรายงานย้อนหลัง 5 ปีที่แล้ว ของ The World Education News and Reviews (WES) พบว่า เวียดนามเป็นหนึ่งในสี่ประเทศที่ นักเรียนศึกษาต่อต่ างประเทศมากที่สุด และมีปริมาณนักเรียนศึกษาต่อในส หรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อย ละ 8 ต่อปี ส่งผลให้ปัจจุบัน นักเรียนชาวเวียดนามมีมากที่สุด เป็นอันดับ 3 ของโครงสร้างนักเรียนในสหรัฐอเม ริกา

เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีมหานคร หรือ MUT ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานสัมมนาวิช าการและนิทรรศการการศึกษาต่อต่า งประเทศ ณ มหาวิทยาลัยเกิ่นเทอ เมืองเกิ่นเทอ ประเทศเวียดนาม เปิดเผยว่า “ร้อยละ 45 ของประชากรเวียดนาม อายุต่ำกว่า 25 ปี จึงทำให้นักเรียนเวียดนาม ยังคงเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่ มีการศึกษาต่อต่างประเทศมากที่ สุด โดยสถิติล่าสุด ปี พ.ศ. 2558-2559 มีนักเรียนศึกษาต่อต่างประเทศมา กกว่า 53,000 ราย โดยประเทศไทยติด 1 ใน 10 ประเทศยอดนิยมศึกษาต่อ โดยอยู่ในอันดับที่ 8 จาก 20 ประเทศ และอยู่ในอันดับ 3 ของกลุ่มประเทศเอเชีย รองจากญี่ปุ่น และเกาหลี ตามลำดับ ที่สำคัญ วิศวกรรมศาสตร์ เป็นสาขายอดนิยมอันดับ 3 ที่นักเรียนเวียดนามเลือกศึ กษาต่อ

การศึกษาต่อในประเทศไทยของนั กเรียนชาวเวียดนาม มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นมากกว่า ร้อยละ 70 เมื่อเทียบกับสองปีที่ผ่านมา เนื่องจากมาตรฐานและคุณภาพการศึ กษาของไทยเป็นที่ยอมรับ รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่ไม่สู งนัก และค่าครองชีพที่ใกล้เคียงกั บเวียดนาม การเข้าร่วมงานครั้งนี้ MUT ได้นำหลักสูตรสองภาษา (MUT Bi-lingual Programme) ร่วมกับมหาวิทยาลัยชื่อดังจากปร ะเทศอังกฤษ ได้แก่ The University of Sheffield และ Oxford Brookes University ไปเชิญชวนนักเรียนมาศึกษาต่อ โดยเน้นหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาส ตร์ ใน 4 สาขาที่สอดคล้องกับความต้องการต ลาดเวียดนาม ได้แก่ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็ กทรอนิกส์ สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมเครื่ องกลและยานยนต์ สาขาวิศวกรรมเคมี

บทสรุปที่น่าสนใจจากการเข้าร่วม งาน ผู้ปกครองและนักเรียนชาวเวียดนา มจำนวนกว่า 20,000 รายที่เข้าร่วมงาน ให้ความสนใจต่อหลักสูตรด้านวิศว กรรมของ MUT มากที่สุดได้แก่ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็ กทรอนิกส์ รองลงมา วิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ และวิศวกรรมโยธา ขณะเดียวกัน MUT ได้จัดโครงการมอบทุนเรียน ฟรี ให้แก่นักเรียนชาวเวียดนาม และโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์นัก วิชาการไทยไปสอนในมหาวิทยาลัยที่เวียดนาม เพื่อแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ระหว่างกัน และเตรียมพร้อมพัฒนาบัณฑิตให้มี ศักยภาพและมาตรฐานทันต่อเปลี่ยน แปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมในภูมิ ภาคและในระดับโลก