สถาบันอาหารเชิญร่วมสัมมนาฟรี ยกระดับ SMEs เกษตรแปรรูปและอาหารสู่ตลาดโลก

5

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร นำเสนอผลงาน Best Practices ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ตลาดโลก(Global Reach) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารในการยกระดับผลิตภัณฑ์สู่ตลาดโลก ทั้งเพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่สากล

เชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มธุรกิจเกษตรแปรรูปและอาหาร เพิ่มโอกาสการสร้างเครือข่าย ได้ร่วมแชร์ความรู้และประสบการณ์ธุรกิจ โดยเข้าร่วมฟังสัมมนาฟรี เรื่อง “การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางการตลาด และการจัดการนวัตกรรมในยุค Industry 4.0” และการเสวนา “Success Case เส้นทางสู่ความสำเร็จ” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการที่มีผลงาน    โดดเด่น ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 13.30 น. ณ ห้องอโนมา 1 โรงแรมอโนมา  แกรนด์ ถ.ราชดำริ กรุงเทพฯ

รีบสมัครด่วน ที่นั่งมีจำกัด ผู้สนใจติดต่อที่สถาบันอาหาร คุณวิกานดา, คุณสุภาภร โทร 0 2886      8088 ต่อ 2403, 9204 คุณน้ำผึ้ง โทร. 086 994 9253  E-mail : wikanda@nfi.or.th, supaporn@nfi.or.th, numpung@nfi.or.th