สถาบันอาหาร  เซ็น MOI กับเจโทร  ปั้นไทยเป็นฐานผลิตสินค้าอาหาร แปรรูป จับคู่ธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น บูมตลาดส่งออกอาเซียน  อินเดีย และตะวันออกกลาง

22

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ผนึกองค์การส่งเสริมการค้าต่างป ระเทศของญี่ปุ่นหรือเจโทร กรุงเทพฯ ทำบันทึกแสดงเจตจำนง (Memorandum of Intent – MOI) เริ่มต้นความร่วมมือในการส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารของไทยและญี่ปุ่น ครอบคลุมการนำเข้า-ส่งออก การร่วมทุน การให้คำปรึกษา การจับคู่ธุรกิจ และการขยายกิจการของผู้ประกอบกา รไทยและญี่ปุ่น   ชูกลยุทธ์หลักด้วย Food Value Chain หวังผลักดันให้ไทยเป็นฐานการผลิ ตสินค้าอาหารแปรรูปที่มีคุณภาพ พุ่งเป้าการส่งออกไปยั งตลาดอาเซียน อินเดีย และตะวันออกกลางในอนาคต ประเดิมจับคู่ธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น(Business Matching) ในงาน THAIFEX-World of Food Asia 2017 ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2560  ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นายยงวุฒิ  เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การลงนามในบันทึกแสดงเจตจำนง (MOI) กับเจโทร ครั้งนี้ เพื่อความชัดเจนของกลุ่มเป้าหมา ยการให้บริการที่กว้างขวางขึ้น ได้แก่ ผู้ผลิตสินค้าอาหารของไทยและญี่ ปุ่นที่ต่างต้องการส่งออกสินค้า ไปยังญี่ปุ่นหรือประเทศไทย  หรือต้องการร่วมลงทุนเป็นพันธมิ ตรกับบริษัทท้องถิ่นของแต่ละประ เทศ หรือต้องการขยายธุรกิจในญี่ปุ่น หรือประเทศไทย รวมถึงต้องการนำสินค้าอาหารส่งอ อกไปยังประเทศอื่นๆ โดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิ ตอีกด้วย แบ่งเป็นการให้บริการแก่กลุ่ มเป้าหมายดังกล่าว 2 ด้านด้วยกัน คือ 1) ด้านการให้บริการข้อมูลและคำปรึ กษา อาทิ ข้อมูล กฎ ระเบียบ มาตรฐานสินค้าอาหาร ขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออก ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอาหารแล ะมาตรการใหม่ๆ ข้อมูลด้านการตลาดและแนวโน้ม และการตรวจสอบสินค้าอาหารโดยห้อ งปฏิบัติการทดสอบ เป็นต้น 2) ด้านการจัดสัมมนาเชิงวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวข้องธุรกิจอุตสา หกรรมอาหาร เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ รวมถึงการจับคู่ธุรกิจระหว่างไท ย-ญี่ปุ่น 

“โดยผู้ประกอบการของไทยและญี่ปุ่ น สามารถเข้าร่วมจับคู่ธุรกิ จการค้า (Business Matching) ได้ภายในงาน THAIFEX – Word of Food Asia 2017 ซึ่งในปีนี้สถาบันอาหารได้จัดแส ดงนิทรรศการ และตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารจากผู้ ประกอบการของไทยจำนวน 24 ราย ภายใต้แนวคิด Future Food ซึ่งประกอบด้วยสินค้า

ประเภทอาหารและเครื่องดื่มเสริม สุขภาพ (Functional Foods) อาหารทางการแพทย์ (Medical Food) อาหารเพื่อบำบัดผู้ป่วยเฉพาะโรค อาหารอินทรีย์  (Organic Foods) และอาหารที่ผลิตขึ้นมาใหม่เพื่อ นวัตกรรม (Novel Food)  หลากหลายประเภท  ทั้งยังได้จัดสรรพื้นที่ภายใน  NFI Pavilion แสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์และบรรจุ ภัณฑ์เกษตรและอาหารแปรรูป “Saraburi Selected” หรือของดีสระบุรี ที่ได้รับการคัดสรรแล้ว อาทิ Sun Puff (กะหรี่ปั๊ปรูปทรงดอกทานตะวัน), น้ำเกสรดอกทานตะวันพร้อมดื่ม, แยมมัลเบอรี่ทูอินวัน, ทองม้วนเคลือบเมล็ดทานตะวัน, น้ำมัลเบอรี่พร้อมดื่ม (สูตรน้ำตาลต่ำ) เป็นต้น บริเวณบูธ M25 – M35 ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์นวัตกรรม สร้างสรรค์ภูมิปัญญาจังหวั ดสระบุรีสู่ภาคการค้าในระดั บสากล และสาธิตการปรุงอาหารรสไทยแท้(A uthentic Thai Food) สร้างสีสันแก่นักชิมที่เข้าร่วม ชมงานอีกด้วย” 

อนึ่งในปี 2559 ไทยส่งออกสินค้าอาหารไปญี่ปุ่ นคิดเป็นมูลค่าราว 1.32 แสนล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0  เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยญี่ปุ่นเป็นตลาดส่งออกอันดับ 2 ของไทยรองจากกลุ่มประเทศอาเซียน มีสินค้าหลักที่สามารถเติบโตได้ดี อาทิ ไก่ กุ้ง  ทูน่ากระป๋อง อาหารพร้อมรับประทาน และสับปะรดกระป๋อง เป็นต้น สำหรับในไตรมาสที่ ปี 2560 นี้ ไทยส่งออกไปญี่ปุ่นด้วยมูลค่า 33,064 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.4

นายฮิโรคิ มิทสึมาตะ ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่า งประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) กรุงเทพฯกล่าวว่า บันทึกแสดงเจตจำนง(MOI) ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายในการเสริม สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิ จระหว่าง 2ประเทศ ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารทั้งใน ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น มีกรอบที่กว้างขวางขึ้น เน้นการขยายตลาดสินค้ าอาหารแปรรูปโดยใช้ประเทศไทยเป็ นฐานการผลิตไปยังประเทศที่ 3 โดยเฉพาะตลาดอาเซียน อินเดีย และตะวันออกกลางซึ่งมีศักยภาพสู ง  ซึ่งจะใช้กลยุทธ์การสร้ างความแข็งแกร่งด้าน Food Value Chain หรือห่วงโซ่การผลิตสินค้าอาหารแ ปรรูปที่นำเข้าวัตถุดิบมาจากญี่ ปุ่นเพื่อมาผลิตในประเทศไทย และผลักดันให้ส่งออกไปตลาดประเท ศเป้าหมาย 

นายมิทสึมาตะ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการเริ่มต้นความร่วมมื อภายใต้บันทึกฯดังกล่าวอย่างเป็ นรูปธรรม สถาบันอาหารและเจโทรมีแผนที่ จะจัดการจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) อย่างไม่เป็นทางการขึ้นในงาน THAIFEX-World of Food Asia 2017 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2560              ซึ่งผู้ประกอบการช าวไทยที่เข้าเยี่ยมชม Japan Pavilion บริเวณฮอลล์ 4 บูธ U02-W33 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จะมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับผู้ปร ะกอบการชาวญี่ปุ่นราว 67 ราย ที่มาจัดแสดงผลิตภัณฑ์อาหารคุณภ าพสูงหลากหลายรายการ ทั้งยังสามารถร่วมชมการสาธิตการ ปรุงอาหารโดยเชฟและบล็อกเกอร์ชื่อดัง และร่วมชิมเมนูใหม่ๆที่สร้างสรร ค์อีกด้วย