มอบเครื่องหมาย “ผลิตภัณฑ์ผลไม้ แปรรูประดับคุณภาพดีเยี่ยม” มุ่งมาตรฐานส่งออก

19

นางกานต์เปรมปรีดิ์  ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติ คุณและเครื่องหมาย “ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูประดับคุณภาพดีเยี่ยม” (East coast quality fruit products : ECF) ให้แก่ผู้ประกอบการ 11 ราย รวม 16 ผลิตภัณฑ์  ที่ได้รับการ คัดสรรประจำปี 2560  จากกลุ่มสมาชิกคลัสเตอร์ผลไม้แปรรูปพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออก(ระยอง จันทบุรี และตราด) เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ ให้แข่งขันกันพัฒนาและสร้างมู ลค่าเพิ่ม สามารถสร้างรายได้และความเข้ มแข็งให้แก่สมาชิกคลัสเตอร์ และเครือข่ายอย่างยั่งยืน มุ่งสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ผลไม้คุณภาพและขยายช่ องทางการจำหน่ายสู่ตลาดต่ างประเทศ โดยมี  นางยุพรัตน์ ศตวิริยะ  ผู้อำนวยการสำนักพัฒน าการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่ งเสริมอุตสาหกรรม  และนางอรวรณ แก้วประกายแสงกูล รองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมงานด้วย ณ รร.มณีจันท์รีสอร์ท จ.จันทบุรี เมื่อเร็วๆนี้