พช. จัดกิจกรรม Inside OTOP Thailand 4.0 สัญจร เจาะลึกหมู่บ้านโอทอป เพื่อการท่องเที่ยว

23

เมื่อวันที่ 14 ก.ค.60 เวลา 14.00 น. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์) มอบหมายให้นายณรงค์ บุ่ยศิริรักษ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเวทีเสวนา “ถ่ายทอดประสบการณ์ OTOP ยุค Thailand 4.0” ตามโครงการสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นสู่สากล Inside OTOP Thailand 4.0 สัญจร

ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายสมพร สาระการ ผู้ประกอบการหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยวบ้านโคกไคร และนายเอกรัตน์ จิตรมั่นเพียร ผู้แทนสื่อมวลชน โดยมี นางรักใจ กาญจนะวีระ ผอ.กองประชาสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมเสวนาฯ

โอกาสนี้ นางสาวอรษา โพธิ์ทอง ผู้ตรวจราชการกรม พช.พัฒนาการจังหวัดพังงา
ร่วมรับฟังด้วย ณ บ้านโคกไคร ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา