สพจ.ชัยภูมิ เร่งขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2558 โดยมีนายมนตรี นาคสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมทั้งมอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในปี 2558 ให้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 104 คน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ และร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหนองแก ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

นายมนตรี นาคสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เผยว่า สำหรับการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในปี 2558 ให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ เพื่อนำไปขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ตลอดจนนำมาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบที่มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ  ในหมู่บ้านทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับ “พออยู่ พอกิน” “อยู่ดี กินดี” และ “มั่งมี ศรีสุข” ซึ่งในแต่ละระดับจะเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ให้กับหมู่บ้านอื่นที่จะใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

 

1 2 3 90337 90340