รมว.ท่องเที่ยวและกีฬามอบเครื่องหมายรับรอง “มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย”

36

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวประเภทโรงแรม จำนวนทั้งสิ้น 29 รายจากทั่วประเทศ ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเมื่อเร็วๆ นี้

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวในโอกาสมารับตำแหน่งรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและในฐานะประธานในพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยว่า “กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบหมายให้กรมการท่องเที่ยว ดำเนินการจัดทำและพัฒนามาตรฐานด้านการท่องเที่ยว มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบันโดยมีจำนวนทั้งสิ้ น 52 มาตรฐาน ซึ่งแบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว มาตรฐานบริการเพื่อการท่องเที่ยว มาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว มาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสเลือกใช้บริการกับสถานประกอบการที่มีคุณภาพที่รับรองโดยภาครัฐ ตลอดจนให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับสากล”

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์อธิบดีกรมการท่ องเที่ยว กล่าวเพิ่มเติมว่า “การจัดงานมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยในครั้งนี้ จัดขึ้นสำหรับผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานที่พักเพื่ อการท่องเที่ยว ประเภทโรงแรม ซึ่งเป็นปีแรกที่กระทรวงการท่ องเที่ยวและกีฬามีความตั้ งใจจะจัดงานมอบมาตรฐานให้แก่ผู้ ที่ได้ผ่านการรับรองแต่ ละประเภทอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังในการสร้างความรับรู้ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา บุคคลทั่วไป นักท่องเที่ยว สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว ได้เห็นความสำคัญและได้รั บทราบกิจกรรมต่ างๆของมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่พักประเภทโรงแรม เป็นผู้ประกอบการในกลุ่มแรกที่ ได้รับโล่การรับรองมาตรฐานในปีนี้”

พิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยในครั้งนี้ จะช่วยสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้สถานประกอบการได้เข้าสู่กระบวนการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น เพื่อสอดคล้องกับนโยบายรั ฐบาลในการส่งเสริมให้ ประเทศไทยเป็นจุดหมายทางการท่ องเที่ยว และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสามารถรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลก