โฮมโปร ผนึก ไอแบงก์ ลงนาม “สินเชื่อสุขใจ” โครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากร โฮมโปร และบริษัทฯ ในเครือ

12

โฮมโปร ร่วมกับ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลง การให้สินเชื่อสวัสดิการแก่บุคลากร บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ ในเครือ ในโครงการ “สินเชื่อสุขใจ” รูปแบบสินเชื่อวงเงินอเนกประสงค์ และสินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อบุคคล ในอัตรากำไรที่ดีให้กับพนักงาน เพื่อช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานอย่างยั่งยืน เป็นการแบ่งเบาภาระให้กับพนักงานบริษัท พร้อมกับช่วยส่งเสริมการออมให้แก่พนักงาน ให้รู้จักการบริหารการเงินที่ดีขึ้น

นายนิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านทรัพยากรบุคคล และป้องกันการสูญเสีย บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “โฮมโปร” ผู้นำธุรกิจศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านครบวงจร เปิดเผยว่า โฮมโปร ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง การให้สินเชื่อสวัสดิการแก่บุคลากร ของโฮมโปร และบริษัทฯ ในเครือ ซึ่งมีบริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัทดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมกับ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์)  เป็นอีกหนึ่งโครงการในการกำกับดูแลกิจการ ด้านการดูแลพนักงาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ภายใต้ชื่อโครงการ “สินเชื่อสุขใจ” ซึ่งเป็นบริการเสริมสวัสดิการให้กับพนักงานในองค์กร ให้มีทางเลือกในการจัดการต่อภาระหนี้สิน ในอัตรากำไรที่เหมาะสม อย่างเป็นธรรม ส่งผลให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และสามารถส่งต่อการบริการที่ดีให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากรของโฮมโปร มีรูปแบบวงเงินสินเชื่อให้กับผู้ขอสินเชื่อ 2 ประเภท คือ สินเชื่อวงเงินอเนกประสงค์ และ สินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์ หนี้บัตรเครดิต/สินเชื่อบุคคล

“ปัจจุบัน บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ ในเครือ มีพนักงานรวมกันแล้วกว่า 10,000 คนทั่วประเทศไทย และคาดว่า โครงการนี้ จะเข้ามาช่วยเหลือพนักงานที่มีปัญหาภาระหนี้สินต่าง ๆ ไม่ว่าจะมาจากบัตรเครดิต หรือหนี้นอกระบบก็ตาม โดยจะเป็นบริการเสริมสำหรับสวัสดิการของพนักงานในองค์กร เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐเรื่องสินเชื่อประชาชน  โฮมโปรจึงได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพนักงาน  และเป็นการสร้างพื้นฐานการใช้ชีวิตของพนักงานให้มีความสุขมากขึ้น จึงได้ริเริ่มโครงการดังกล่าวเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานให้ดีขึ้น   นายนิทัศน์ กล่าว

นอกจากนี้ โฮมโปร ยังมีโครงการที่สนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสได้ย้ายกลับไปทำงานยังภูมิลำเนาของตน ภายใต้โครงการ “สุขใจใกล้บ้าน” เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานเกิดความสุขในการทำงาน ปัจจุบันมีพนักงานที่เข้าโครงการได้กลับภูมิลำเนาแล้วกว่า 1,088 คน

ทั้งนี้ โฮมโปร ยังมีนโยบายไม่เลือกปฏิบัติ และให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงาน โดยมีการจ้างงานคนพิการ มาทำงานในตำแหน่งที่สามารถทำได้ เช่น งานฝ่ายขาย งานซ่อมบำรุง บริการให้ข้อมูลลูกค้า บริการส่งสินค้า ฝ่ายธุรการ เป็นต้น ในปัจจุบันกว่า 100 คน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการจ้างงานผู้สูงวัย เพื่อเข้าทำงานใน โฮมโปรทุกสาขาทั่วประเทศอีกด้วย

นอกจากนี้ โฮมโปร ยังมีการสนับสนุน และช่วยเหลือคู่ค้า บริษัท Outsource บริษัทรับเหมารายย่อย ที่ยังขาดทุนทรัพย์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานในการทำธุรกิจ ในโครงการ “เถ้าแก่น้อย” พร้อมทั้งมีการพัฒนาช่าง ให้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีมาตรฐานกว่า 1,000 ทีม เพื่อให้มีมาตรฐานคุณภาพงานเดียวกัน

นายนิทัศน์ กล่าวต่ออีกว่า โฮมโปร ยังมีการส่งเสริมทุนการศึกษาทวิภาคี โดยได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ พร้อมได้เข้าบรรจุเป็นพนักงานโฮมโปรแล้วกว่า 23 สาขาทั่วประเทศ

“บริษัทฯ เชื่อว่า พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด เป็นหัวใจสำคัญที่เกื้อกูลให้องค์กรมีความแข็งแกร่ง และส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจของโฮมโปร ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย โดยโครงการต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินงานแก่พนักงาน จะส่งผลให้บุคลากรของบริษัทฯ มีความรัก และภูมิใจในองค์กร ซึ่งจะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน” นายนิทัศน์ กล่าวทิ้งท้าย

ทางด้าน นายอภิชาติ อรรฆย์ฐากูร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารกลุ่มงานธุรกิจรายย่อยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) กล่าวว่า การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในกับโฮมโปร และบริษัทในเครือ  ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านบริการทางการเงินให้กับทางบริษัทฯ โดยเป็นการลดภาระในการจัดสรรเงินทุนเพื่อเป็นสวัสดิการให้บุคลากรรวมถึง เพื่อให้บุคลากรที่เป็นมุสลิมสามารถใช้บริการทางการเงินที่ถูกต้องตามหลักศาสนา นอกจากนี้ยังเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ได้เปิดให้บริการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากรมาตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากหลายหน่วยงานในทุกภาคส่วน โดยปัจจุบันธนาคารมีลูกค้าทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงบริษัทเอกชนชั้นนำทั่วประเทศ ที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจมาใช้