ซีพี ออลล์ เดินหน้าหนุน SME เต็มสูบ จับมือภาครัฐมอบรางวัล “เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอีไทยยั่งยืน 2560”

5
นายธานินทร์ บูรณมานิต

ซีพี ออลล์ ตอกย้ำนโยบายส่งเสริมเอสเอ็มอีไ ทย จับมือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และสมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอี ทุนไทย จัดโครงการรวมพลังส่งเสริมเอสเอ็ มอี เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอีไทยยั่งยืน 2560” ปีที่ 2 พร้อมมอบรางวัลให้แก่เอสเอ็มอีที่ จำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางร้านเซ เว่น อีเลฟเว่นและทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง

นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าห น้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย เปิดเผยว่าการดำเนินงานของ ซีพี ออลล์ ได้มุ่งสร้างความแข็งแกร่งให้กั บกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม หรือ SME มาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้ใช้จุดแข็งจากการเป็ นช่องทางการจำหน่ายสินค้า SMEผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ รวมถึงช่องทางการจำหน่ายผ่านทเว นตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง โดยให้คำปรึกษาในการพัฒนาสินค้า การบริการ และระบบการตลาด ทำให้กลุ่มธุรกิจเล็กๆ เหล่านี้เกิดความสามารถในการแข่ งขัน ช่วยให้สินค้ามีชื่อเสียงและเป็ นที่รู้จักกว้างขวางขึ้น ทั้งยังเป็นช่องทางที่ทำให้ผู้ป ระกอบการเอสเอ็มอีหลายรายเติบโต จากธุรกิจขนาดเล็กไปสู่ธุรกิจขน าดใหญ่ ต่อเนื่องไปถึงการกระตุ้นความสน ใจให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี รายอื่นๆ เกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาผลิตภั ณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพสู งอยู่เสมอ

ปัจจุบันเซเว่นฯ ได้ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย กว่า 2,000 ราย ด้วยการเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้ า SME ผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้งทั้งสิ้นกว่า 22,000 รายการ มีสินค้าเอสเอ็มอีหลายประเภทที่ ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค เช่น ผลไม้แปรรูป,เครื่องดื่ม,เบเกอรี่,ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องนอน โดยเฉพาะสินค้าเกษตรแปรรูปก็ได้ รับความนิยมจากประชาชนจำนวนมาก ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการคัดเลื อกสินค้าที่มีมาตรฐานทั้งในด้าน คุณภาพ ราคา ความต่อเนื่องในการผลิต ความปลอดภัย ความคิดสร้างสรรค์ของสินค้าและบ รรจุภัณฑ์ ตลอดจนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใช้ตอบโจทย์ผู้บริโภค สำหรับในปี 2561 นี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะยกระดั บคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อย่างต่ อเนื่อง

นายธานินทร์ กล่าวต่อว่า ล่าสุด ซีพี ออลล์ ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสา กิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม สมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุน ไทย และบริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จัดโครงการรวมพลังส่งเสริมเอสเอ็ มอี เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอีไทยยั่งยืน 2560” ปีที่ 2 เพื่อมอบรางวัลส่งเสริมและยกย่อ งเชิดชู เอสเอ็มอี ที่จำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางร้า นเซเว่น อีเลฟเว่นและทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าให้ มีคุณภาพและมีการสร้างสรรค์ผลิต ภัณฑ์อันโดดเด่น โดยมีรางวัล 8 ประเภท คือ เอสเอ็มอียั่งยืน เอสเอ็มอีดาวรุ่ง เอสเอ็มอีสินค้าเกษตร เอสเอ็มอีผลิตภัณฑ์ชุมชน เอสเอ็มอีความคิดสร้างสรรค์ เอสเอ็มอีผลิตภัณฑ์สุขภาพ เอสเอ็มอีงานระบบ และเอสเอ็มอีรีเทล อีควิปเม้นท์ (Retail Equipment) โดยมีรางวัลทั้งสิ้น 14 รางวัล ได้แก่

1.รางวัล SME ยั่งยืน ได้แก่ เครื่องดื่ม พี เฟรชจากบริษัท ซัมเมอร์สปริง จำกัด

2.รางวัล SME ดาวรุ่ง ได้แก่ เครื่องดื่มน้ำเต้าหู้ โทฟุซัง จาก บริษัท โทฟุซัง จำกัด  และ เครื่องสำอาง “นามิ เมคอัพ โปร บีบี เวท ทู พาวเดอร์” จาก บริษัท เค แอนด์ บี คอสเมติก จำกัด  

3.รางวัล SME ผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ น้ำพริก “ป้าแว่น” จากห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรีรัตน์ และหมอนขิด จากนายกฤษณพงศ์ จันใด  

4.รางวัล SME สินค้าเกษตร ได้แก่ ผลไม้แปรรูป “บ้านมะขาม” จากบริษัท สวนผึ้งหวาน จำกัด                

5.รางวัล SME ความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ ขนมหวานพุดดิ้งช็อกโก้มอลต์ เซเว่น เฟรช” จากบริษัท เจ เอช แอนด์ สโนว์ กรุ๊ป จำกัด  และ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ จุฬาเฮิร์บ มอรินก้า รีแพร์ เจล” จากบริษัท เจแอลซี กรุ๊ป จำกัด

6.รางวัล SME ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย เขาค้อทะเลภูบริษัท ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทะเลภู จำกัด และ ผลิตภัณฑ์ดอกเกลือทะเลธรรมชาติ “Sea & Sun” จากบริษัท คอสท์ เพอร์เฟค โปรเจคส์ จำกัด

7.รางวัล SME งานระบบ ได้แก่ งานระบบก่อสร้างร้าน จากห้างหุ้นส่วนจำกัด  อาร์.ซี.ดีไซน์  แอนด์คอนสตรัคชั่น และ งานระบบไฟฟ้า จากบริษัท คอมเรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

8.รางวัล SME Retail Equipment ได้แก่ ชั้นวางสินค้า จากบริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชั่น จำกัด และเครื่องผลิตน้ำแข็ง                   จากบริษัท  เจ.เอ.พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด                       

ด้านนางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า ในปี 2561 สสว. มีแนวทางในการส่งเสริม SME ใน 6 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ คือ 1. กลุ่มธุรกิจด้านดิจิตอล 2. ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรร ม 3. ธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง 4. ธุรกิจด้านเครื่องจักรกล วิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์เชิงกล และหุ่นยนต์       5. กลุ่มธุรกิจด้านอาหาร การเกษตร และอุตสาหกรรมชีวภาพ 6. กลุ่มธุรกิจด้านสุขภาพและที่เกี่ยวเนื่องกับการแพทย์ โดยเน้นดำเนินงานใน 3 ด้าน คือ 1) บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน ต่าง ๆ เพื่อดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามแผนงบประมาณปี 2561 2) การสร้างสรรค์พัฒนาสิ่งใหม่ให้เ กิดขึ้นได้จริงด้วยความรวดเร็ว ภายใต้แนวคิด พลิก SME ไทยสู่อนาคต ภายใต้ 3 นโยบาย คือ Transformation เน้นการส่งเสริม SMEs ให้ปรับเปลี่ยนตนเองสู่ยุค 4.0 Internationalization โดยเพิ่มขีดความสามารถ ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการสู่ ระดับสากล และการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มใหม่ เน้นสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ เพื่อออกแบบองค์ความรู้ชุดใหม่ และถ่ายทอดสู่ SME และ 3) การเชื่อมโยงการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ นอกจากนี้ สสว. ยังสนับสนุนการให้คำปรึกษา การเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ SME ไทยอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการ “SME ONE” เป็นการพัฒนาเว็บไซต์ www.sme1.info ให้เป็นแหล่งรวบรวมข่าวสาร กิจกรรมและโครงการที่เป็นประโยช น์ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ SME ได้เข้ามาสืบค้น ลงทะเบียนรับบริการ ซึ่งขณะนี้ ได้เปิดให้บริการทดลองใช้แล้ว

ขณะที่ นางยุพรัตน์ ศตวิริยะ ผู้อำนวยการกองพัฒนาขีดความสามา รถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นหน่วย งานหลักที่มุ่งพัฒนาและส่งเสริ มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้ก้ าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิ จิทัล ซึ่งกรมฯ มีเครื่องมือและกระบวนการตั้งแต่ การให้คำปรึกษาแนะนำ การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเ พิ่มประสิทธิภาพในทุกมิติ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับกลุ่ มเป้าหมายและมาตรฐาน รวมถึงการเชื่อมโยงตลาดเพื่อให้ มีช่องทางการขาย ทั้งยังมุ่งที่จะพัฒนาให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs) และกลุ่มสตาร์ทอัพ (Startup) เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสร้างค วามเติบโตให้กับเศรษฐกิจของประเ ทศเพิ่มมากขึ้น สำหรับในปี 2561 นี้ กสอ.มีนโยบายพัฒนาผู้ประกอบการม ากกว่า 30 โครงการภายใต้งบประมาณกว่า 800 ล้านบาท พร้อมด้วยศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม แห่งอนาคต (ITC) กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีในวงเงิน 20,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการพัฒนา ร่วมกับพันธมิตรในอีกหลายๆด้าน ที่จะช่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับเอสเอ็มอี โดยมั่นใจว่าโครงการและกิจกรรมต่ างๆเหล่านี้จะช่วยให้เอสเอ็มอี ไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ ผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรมและมีช่ องทางการจำหน่ายที่มากขึ้น