พช.รวมใจรดน้ำขอพรอดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในงาน “สืบสานสงกรานต์ ตำนาน พช.”

4

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างกรมการพัฒนาชุมชน รดน้ำขอพรอดีตผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ในงาน “สืบสานสงกรานต์ ตำนาน พช.” ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
ณ ห้องสัมมนา 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

โดยภายในงานได้รับเกียรติจากอดีตผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนร่วมงาน
ได้แก่ นายสุวนัย ทองนพ อดีตอธิบดีฯ คนที่ 6 , นายอภัย จันทนจุลกะ อดีตอธิบดีฯ คนที่ 10 , นายไพโรจน์ พรหมสาสน์ อดีตอธิบดีฯ คนที่ 12 , นายจเด็จ อินสว่าง อดีตอธิบดีฯ คนที่ 13 , นายชัยสิทธิ์ โหตระกิตย์ อดีตอธิบดีฯ คนที่ 16 , ดร.นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ อดีตอธิบดีฯ คนที่ 17 , นายชุมพร พลรักษ์ อดีตอธิบดีฯ คนที่ 19 และนายขวัญชัย วงศ์นิติกร อดีตอธิบดีฯ คนที่ 25

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2505 นับเป็นระยะเวลามากกว่า 55 ปี ที่ได้ทำงานเคียงข้างพี่น้องประชาชน มีอธิบดีฯ ผู้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนมาแล้ว 26 คน โดยในปัจจุบันมี นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คนที่ 27 ซึ่งการจัดงานเนื่องในประเพณีสงกรานต์ เป็นกิจกรรมที่กรมฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ชื่องาน “สืบสานสงกรานต์ ตำนาน พช.” มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญู และความปรารถนาดีของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมฯ ในปัจจุบัน     ต่ออดีตผู้บริหารซึ่งมีคุณูปการต่อกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งนอกจากอดีตผู้บริหารที่มาร่วมงานจะได้ให้ศีลให้พรเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่กรมฯ ในปัจจุบันแล้ว ท่านยังได้รับทราบถึงความเคลื่อนไหวของกรมฯ ในรอบปีที่ผ่านมาอีกด้วย