ไอแบงก์ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

5

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) จัด “ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561” ณ ห้องแกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา โดย นายนิพนธ์ ฮะกีมี กรรมการและรักษาการประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายพรเลิศ ลัธธนันท์ กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคาร เข้าร่วมประชุม

โดยในการประชุมดังกล่าวได้มีการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการธนาคารที่สิ้นสุดวาระจำนวน 3 ตำแหน่ง ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ นายชัยชาญ พลานนท์ นายธนสาร สุรวุฒิกุล และ นางอัมพร ปุรินทวรกุล เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารแทน นายภาณุ อุทัยรัตน์ รศ.ดร.พสุ  เดชะรินทร์ และน.ส.อังคณา สวัสดิ์พูน พร้อมทั้งมีมติเห็นชอบให้ นายวิเชียร ชุบไธสง เป็นกรรมการธนาคาร แทนนายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ เนื่องจากเกษียณอายุครบ 65 ปี

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นประธานกรรมการแทน นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการธนาคารที่สิ้นสุดวาระ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือก นายพรเลิศ ลัธธนันท์ กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคาร ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารแทน นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ซึ่งสิ้นสุดวาระกรรมการธนาคาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป