สว. ผนึกสถาบันอาหาร นำทัพ SMEs รุกตลาดไต้หวัน ยอดขายพุ่งกว่า 200 ล้านบาท

14

สสว. ร่วมกับ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม นำเอสเอ็มอีอาหารแปรรูปของไทย 18 รายบุกตลาดไต้หวัน  สร้างมูลค่าการค้าได้ราว 205 ล้านบาท จากการแนะนำสินค้าและเจรจาธุรกิจในงาน  FOOD TAIPEI 2018 เมื่อเร็วๆ นี้ พร้อมศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรมที่ทันสมัย และรับฟังการสัมมนาแนวทางการส่ง เสริมความร่วมมือระหว่างไทยและไต้หวันในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ โดย ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ  รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(ส สว.) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการสัมมนาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานด้วย

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม  กล่าวว่าสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ให้จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบ การ SMEs  กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรูปของไทย ให้มีโอกาสลงพื้นที่จริง เรียนรู้พฤติกรรมการบริโภค การเลือกซื้อ และความต้องการจากคนไต้หวัน นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนากลยุทธ์ สร้างคุณค่าใหม่ให้เกิดขึ้น และต่อยอดธุรกิจในตลาดไต้หวันต่ อไป โดยได้นำคณะผู้ประกอบการจำนวน 18 ราย ร่วมจัดแสดงสินค้า  ศึกษาดูงาน รับฟังการสัมมนา และเจรจาธุรกิจในงาน FOOD TAIPEI 2018  ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน เมื่อเร็วๆ นี้

 “โดยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของไทยจำนวน 18 รายที่เข้าร่วมงาน นำผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่ได้รั บมาตรฐานการผลิตในระดับสากลไปจั ดแสดงและเจรจาธุรกิจเพื่อเปิดตลาดในไต้หวัน  อาทิ เนื้อจระเข้ทุบ  หมูเนื้อทุบ และอบแห้ง  ชาสมุนไพรออแกนิค  ผลไม้อบกรอบ  พุดดิ้งมะพร้าวอ่อน  มันหวานอบแห้ง  ข้าวโพดกระป๋อง กระทิกระป๋อง น้ำอโลเวร่า แมงกะพรุนแปรรูป  กุ้งต้มแช่แข็ง ซอสปรุงรสต่างๆ  ผลไม้อบแห้งนานาชนิด ไอศกรีมมะม่วง มะม่วง/ทุเรียนอบกรอบดิปน้ำกะทิ หนังไก่ทอดกรอบ บัวลอยเผือก ทับทิมกรอบแช่แข็ง และหนังปลากะพงทอดกรอบ เป็นต้น ซึ่งสามารถสร้างการรับรู้ในผลิต ภัณฑ์ และเกิดการเจรจาซื้อขายจำนวน 460 คู่เจรจาจากคู่ค้าหลายประเทศ ประมาณการว่าภายในระยะเวลาหนึ่ง ปีต่อจากนี้   จะสามารถสร้างมูลค่าการค้ารวม กันได้ราว 205 ล้านบาท โดยผลิตภัณฑ์ที่มีคำสั่งซื้อสูง สุด ได้แก่ ไอศกรีมมะม่วง ของบริษัท พีพี เอส ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด มูลค่า 44 ล้านบาท รองลงมา คือ มะม่วง/ทุเรียนอบกรอบดิปน้ำกะทิ ของบริษัท ไอเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด มูลค่า 27 ล้านบาท  แมงกะพรุนแปรรูป และกุ้งต้มแช่แข็ง ของบริษัท โชคดี ซี โปรดักส์ จำกัด มูลค่า 21.4 ล้านบาท ผลไม้อบกรอบ ของบริษัท ฉันทพัฒน์ โซลูชั่น พลัส จำกัด  มูลค่า 20 ล้านบาท  เป็นต้น

นายยงวุฒิ กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะผู้ประกอบการไทยทั้ง 18 ราย ยังได้มีโอกาสศึกษาดูงานที่ บริษัท Namchow Chemical Holdings Co., Ltd ของไต้หวัน  ซึ่งเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นและมี การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญการผลิตและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ 6 ชนิดหลัก ได้แก่ น้ำมัน ผลิตภัณฑ์นม แป้ง ข้าว ผงซักฟอกและเทคโนโลยีชีวภาพ  ทั้งร่วมงานสัมมนา “แนวทางการส่งเสริมความร่วมมือร ะหว่างไทยและไต้หวันในการพัฒนาอุ ตสาหกรรมอาหารและเทคโนโลยีชี วภาพ” ซึ่งมีวิทยากรจากประเทศไทยเข้าร่ วมด้วยได้แก่   ดร. วิมลกานต์   โกสุมาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สส ว.) ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และนางสาวกฤษณา แซ่เฮ้ง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนสำนั กงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยดร.วิเชียร ฤกษ์พัฒนกิจ ที่ปรึกษาสถาบันอาหาร เป็นตัวแทนสถาบันอาหารเข้าร่วมง านในครั้งนี้

งาน FOOD TAIPEI 2018 เป็นงานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่ที่ สุดในไต้หวัน   มีผู้ประกอบการร่วมจัดแสดงสิน ค้าจำนวน 1,628 ราย จาก 40 ประเทศ และมีผู้เข้าชมงานกว่า  60,000 คน จากทุกทวีปทั่วโลก