กระทรวงอุตฯ เปิด 2 มาตรการ คุมนำเข้า-นำผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้ามือสอง ผนึกศุลกากรใช้ระบบไอทีติดตามตลอดเส้นทางขนส่ง

5
นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ออก 2 มาตรการควบคุมการนำผ่าน และนำเข้า สินค้าอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้ามือสอง (Used Electrical/ Electronic Equipment for Refurbishment and Direct Reuse : Used – E) ซึ่งล่าสุด ได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายสามารถนำผ่านและนำเข้าอุปกรณ์ดังกล่าวได้  โดยในกรณีนำผ่านสินค้าดังกล่าวได้เพิ่มความเข้มงวดการใช้รถขนส่งเฉพาะที่ติดตั้งระบบบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) รวมถึงการติดตามตู้สินค้าตลอดเส้นทาง ด้วยระบบติดตามทางศุลกากร  ซึ่งจะมีประสิทธิภาพการตรวจสอบควบคุมสินค้าผ่านแดนตั้งแต่การขนส่งถึงด่านศุลกากร รวมถึงอนุญาตให้โรงงานนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานเท่านั้น ไม่มีสิทธิถ่ายโอนให้กับโรงงานอื่น

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแก้ไขปัญหากากอุตสาหกรรม ได้มีมติเห็นชอบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายในกรณีการนำผ่านสินค้าอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้ามือสอง หรือ Used-E (Used Electrical/ Electronic Equipment for Refurbishment and Direct Reuse) และการนำเข้าอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในโรงงานและใช้งานตามวัตถุประสงค์เท่านั้น โดยให้คำนึงถึงผลกระทบและความสำคัญต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบอย่างเคร่งครัด

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ด้านนายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้บูรณาการการปฎิบัติงานร่วมกับ  กรมศุลกากร  กำหนดมาตรการ หลักเกณฑ์การปฏิบัติ เข้มงวดรัดกุม ตลอดเส้นทาง ทั้งกรณี นำผ่านและ นำเข้า”ประกอบด้วย

1.มาตรการนำผ่านสินค้า Used-E  ต้องมีการขอใบอนุญาตนำผ่านสินค้าอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้ามือสอง ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 โดยผู้ประกอบการต้องแจ้งรายละเอียดสรุปการดำเนินการภายใน 15 วันหลังจากส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรแล้ว อย่างไรก็ตาม กรอ.ยังได้เพิ่มความเข้มงวดที่จะต้องใช้รถขนส่งเฉพาะที่ติดตั้งระบบบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) รวมถึงการติดตามตู้สินค้าตลอดเส้นทาง ด้วยระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking System) หรือที่เรียกว่า E-Lock ซึ่งจะมีประสิทธิภาพการตรวจสอบควบคุมสินค้าผ่านแดนตั้งแต่การขนส่งถึงด่านศุลกากร ภายใต้เทคโนโลยีที่สามารถตรวจสอบการเคลื่อนที่ของตู้สินค้าได้ตลอดเส้นทางการขนส่งเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งสินค้าดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีการร่วมตรวจสอบของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่ด่านปลายทางร่วมกับศุลกากรเพื่อยืนยันว่าสินค้าได้ผ่านออกนอกราชอาณาจักรแล้ว

2.มาตรการนำเข้าสินค้า Used-E ผู้ประกอบการจะต้องนำสินค้า Used-E ที่ได้ขออนุญาต มาใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานเท่านั้น ไม่มีสิทธิถ่ายโอนให้กับโรงงานอื่น ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะกำหนดมาตรฐานอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้ามือสอง เช่น การกำหนดคุณสมบัติ และอายุการใช้งาน  และจะนำเสนอมาตรการควบคุมร่วมกับกรมศุลกากรร่วมกันตรวจสินค้าทุกตู้ 100 % เพื่อเป็นการเข้มงวดและยืนยันสินค้าให้ถูกต้องตามที่ได้แจ้งขออนุญาตมา ทั้งนี้ หากไม่ได้เป็นไปตามที่แจ้งมาสินค้าดังกล่าวจะถูกผลักดันกลับประเทศต้นทางทันที พร้อมขนส่งโดยรถที่ติดตั้งระบบบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) และควบคุมการขนส่งตั้งแต่ท่าเรือไปจนถึงผู้ขออนุญาตนำเข้าโดยตรวจสอบร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย