พช.นำคณะเจ้าหน้าที่กองประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชน ศึกษาดูงานหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ “เกาะเกร็ด”

15

วันที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นางรักใจ กาญจนะวีระ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ นายอวิรุทธ์ มีชื่น รักษาการหัวหน้าฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ นำคณะเจ้าหน้าที่กองประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชน และนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2561 ตามโครงการพัฒนาและคัดเลือกนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2561 ศึกษาดูงานหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ “เกาะเกร็ด” ชุมชนขนมไทยคุณสมชาย และกลุ่มศิลปประดิษฐ์ “บ้านผ้าบาติก” แห่งแรกและแห่งเดียวในเกาะเกร็ด

โดยการดูงานในครั้งนี้ ได้รับการดูแลและประสานงานอย่างดีจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี คุณกัญญาลักษณ์ สินสืบผล สมาชิก อบต.เกาะเกร็ด และคุณทวีศักดิ์ อ่อนใย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านมอญ ต.เกาะเกร็ด นำชมสถานที่สำคัญและได้เล่าประสบการณ์และแนวทางกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ให้สถานที่ แก่ทีมงานที่เยี่ยมชม