หน้าแรก ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พช.เปิดงาน “อัตลักษณ์ชุมชน มนต์เสน่ห์ตะวันออก” 18 – 21 กันยายน

15

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 (เวลา 10.00 น.) ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถ.แจ้งวัฒนะ นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการให้เป็นฐานกระจายรายได้ และการสร้างงาน กิจกรรม จัดกิจกรรมและสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้ชื่องาน “อัตลักษณ์ชุมชน มนต์เสน่ห์ตะวันออก” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 21 กันยายน 2561 โดยมีผู้บริหารของกรมการพัฒนาชุมชน และสื่อมวลชนจากหลายแขนง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดครั้งนี้

นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวถึงการจัดงานในครั้งที่ว่า เป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยมีแนวคิดให้ภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันดำเนินงานกับภาครัฐตามแนวนโยบาย “สานพลังประชารัฐ” โดยกรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานที่รับมอบหมายให้พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยมุ่งเน้นการใช้ศักยภาพของชุมชนที่มีอยู่มาสร้างรายได้ ที่เกิดจากวิถีชีวิต และภูมิปัญญาจากชุมชน โดยที่ไม่ต้องออกไปแสวงหารายได้จากภายนอก เพื่อเป็นการตอบสนองนบายของรัฐบาล

กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการให้เป็นฐานกระจายรายได้ และการสร้างงาน กิจกรรม จัดกิจกรรมและสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมีพื้นที่ดำเนินการใน 6 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และจังหวัดตราด) เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสู่ชุมชนการท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ

“อัตลักษณ์ชุมชน มนต์เสนห์ตะวันออก” เป็นการแสดงผลงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาคตะวันออก 6 จังหวัด ที่แสดงให้ถึงความพร้อมของชุมชนในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ทั้งในด้านของสินค้า บริการ และแหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นอัตลักษณ์ชุมชน และเป็นมนต์เสน่ห์เฉพาะถิ่น เช่น ข้าวระกำขยำปู จากจันทบุรี แกงพระอภัย จากระยอง หมึกต้มดำ จากชลบุรี ผลถ่านกะลาหน้าเด้งและทรายดำ จากตราด หัวโขนจิ๋ว จากสมุทรปราการ และข้าวจี่ ข้าวหลาม จากฉะเชิงเทรา การจัดงานในครั้งนี้ ไม่เพียงสร้างมูลค่าจากการซื้อขายสินค้าและบริการ แต่ยังสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ และสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้เข้าชมงานและผู้ประกอบการในชุมชน ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย และกระตุ้นกระแสการท่องเที่ยวโดยชุมชนมากขึ้น ผมขอให้ กิจกรรมแสดงผลงานส่งเสริมการท่องเที่ยว “อัตลักษณ์ชุมชน มนต์เสน่ห์ตะวันออก” ในครั้งนี้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และขอเชิญชวนทุกท่าน เยี่ยมชมงาน ร่วมกิจกรรมสาธิต เลือกซื้อสินค้า และแพคเกจท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายในงานได้ถึงวันที่ 21 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 20.30 นาฬิกา

ขอเชิญชวนทุกท่านไปร่วมกันเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าภายในงาน รับรองจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน งาน “อัตลักษณ์ชุมชน มนต์เสนห์ตะวันออก” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 21 กันยายน 2561 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 08.30-20.30 น.