สถาบันอาหาร รับสมัคร SME พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวหอมมะลิ

6

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัคร ผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น สกลนคร และอุบลราชธานี ที่ผลิตอาหารแปรรูปจากข้าวหอมมะลิ และมีโรงผลิตเป็นของตนเอง เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปข้าวหอมมะลิ และอุตสาหกรรมอาหาร ปีงบประมาณ 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบข้าวหอมมะลิด้วยนวัตกรรมแปรรูป ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำปรึกษาและสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์เพื่อสร้างจุดขาย และการจัดทำระบบคุณภาพ(GMP)

ผู้สนใจสอบถาม และสมัครเข้าร่วมโครงการได้จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2561 โทร. 02 422 8688 ต่อ 2402, 2452 อีเมล kobkarn@nfi.or.th, chattawat@nfi.or.th หรือสมัครทางออนไลน์ได้ที่www.nfi.or.th และ เฟสบุ๊คแฟนเพจ : nfi smartclub