“บิ๊กตู่” จัดให้ ใช้ ม.44 กก.สภามหาวิทยาลัย-กองทุน ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน

7

หัวหน้า คสช.ใช้อำนาจ ม.44 แก้กฎหมาย ปปช. นิยาม “ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง” ใหม่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย – บอร์ดกองทุน ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่ 21/2561 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยใช้มาตรา 44 ยกเลิกผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและเปิดเผยตามมาตรา 120 พ.ศ.2561 แห่ง พ.ร.บ.ป.ป.ช. พ.ศ.2561 ที่กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานรัฐทุกแห่ง ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งผลให้การบริหารจัดการภายในหน่วยงานบางแห่งประสบปัญหา
จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.ป.ป.ช. เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเป็นส่วนสำคัญ ของการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญปี 2560 ประกอบกับมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี 2557 หัวหน้า คสช. โดยความเห็นชอบจาก คสช. จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้
1. ให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า “ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง” ในมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.ป.ป.ช. และให้ใช้ความต่อไปนี้ “ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง” หมายความว่า ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สำหรับข้าราชการพลเรือน และปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ สำหรับข้าราชการทหาร และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัด กทม. กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ แต่ไม่รวมถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นตามที่กฎหมายกำหนด ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด
2. ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ.ป.ป.ช. “ในกรณีที่มีปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ป.ป.ช. นี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจในการตีความและวินิจฉัย ทั้งนี้ มติในการวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
3. ให้ยกเลิกข้อ 5 แห่ง ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องกำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 102 แห่ง พ.ร.บ.ป.ป.ช.
4. เพื่อประโยชน์ของการกำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ให้สำนักงาน ป.ป.ช. เร่งดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสียใหม่ให้ถูกต้อง และสอดคล้องกับ พ.ร.บ.ป.ป.ช. ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งนี้ เสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อประกาศใช้ต่อไป
5. ในกรณีที่เห็นสมควรนายกรัฐมนตรีอาจเสนอให้ คสช. แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งนี้ได้
6. คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป