นายกชื่นชมตลาดหัวปลี ผลผลิตชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สั่งตีปี๊บ ชวนคนมาช้อปกระจายรายได้สู่ชุมชน

81
28 มกราคม 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการ และเยี่ยมชมศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์พุแค และศูนย์ฝึกอาชีพ OTOP ซึ่งเป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ OTOP ครบวงจรใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และ เยี่ยมชมตลาดหัวปลี “ตลาดสร้างสุข ชุมชนร่วมสร้าง”(โครงการต้นแบบที่ดีในการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี)

โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะผู้บริหารจาก พช. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี และนางสาวนารีรัช อุทัยแสงสกุล ประธานเครือข่าย OTOP สระบุรี ให้การต้อนรับ

OTOP Complex สระบุรี ตั้งอยู่ที่ บ้านพุแค หมู่ที่ 1 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการวันที่ 13 พฤศจิกายน 2553 ดำเนินงาน มาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 8 ปี มีการบริหารจัดการเป็นการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการเครือข่ายโอทอปจังหวัดสระบุรี ซึ่งมาจากตัวแทนของคณะกรรมการจาก 13 อำเภอ ภายใต้แนวคิดการทำงาน “ชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการ โดยมีภาครัฐเป็นที่ปรึกษา”
ภายในบริเวณเดียวกันมีอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ :
-เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ OTOP ต้นแบบระดับประเทศ
-เป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าไปยังตลาดภายนอกแหล่งต่างๆ
-เป็นแหล่งสาธิตการผลิตสินค้ามาตรฐาน อย./มผช/ฮาลาล/GMP Codex
-ศูนย์ ICT เพื่อใช้สำหรับการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ เยาวชน และสมาชิกในชุมชนที่มีความสนใจ
-เป็นศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดสระบุรีและจากต่างจังหวัด มากกว่า 2,000 รายการ จำนวนผู้มาอุดหนุนสินค้าในวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ 100-200 คนต่อวัน
การพัฒนาและการต่อยอดกิจกรรม :-
1.จัดตั้งและพัฒนาเป็น OTOP Trader จังหวัดสระบุรี
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวแทนในการรวบรวมและจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 1-3 ดาว มีหน้าที่รวบรวมสินค้า มองตลาด บริหารจัดการ แล้วขายสินค้าให้กับ ผู้ผลิตสินค้า OTOP อย่างเป็นระบบซึ่งจะช่วยให้ผู้ผลิตที่ไม่ถนัดเรื่องการตลาด สามารถเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าได้ ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายสินค้า ดังนี้
ปี 2559 มียอดการจำหน่าย 156,669 บาท
ปี 2560 มียอดการจำหน่าย 1,282,669 บาท
ปี 2561 มียอดการจำหน่าย 2,338,710 บาท
2.โรงเรียน OTOP คอมเพล็กซ์สระบุรี
โรงเรียน OTOP คอมเพล็กสระบุรี ได้ดำเนินการอบรมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ตั้งแต่ปี 2559 โดยใช้อาคารฝึกอาชีพ OTOP เป็นที่ตั้งโรงเรียน ซึ่งได้ดำเนินการอบรมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ตั้งแต่ ปี 2559 – 2562 จำนวน 33 รุ่น ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐาน (กลุ่ม Quadrant D) จำนวน 1,730 คน รวมทั้งหมด 1,790 คน ดังนี้
​1) ปี 2559 จำนวน 3 รุ่น ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผ่านการอบรม จำนวน 90 คน
​2) ปี 2560 จำนวน 3 รุ่น ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผ่านการอบรม จำนวน 90 คน
3) ปี 2561 จำนวน 23 รุ่น ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผ่านการอบรม จำนวน 1,490 คน
​4) ปี 2562 จำนวน 4 รุ่น ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผ่านการอบรม จำนวน 120 คน
​ในส่วนของการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านพุแค หมู่ที่ 1 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ เป็น 1 ใน 42 หมู่บ้านเป้าหมาย ที่จังหวัดสระบุรี คัดเลือกเป็นหมู่บ้านเป้าหมายของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เพื่อเข้าสู่การพัฒนาขับเคลื่อนในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรายได้ให้แก่ชุมชน ที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยวเมืองหลัก – เมืองรอง และระดับชุมชน
​บ้านพุแค ได้รับการคัดเลือกเป็น Best Practice ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ต้นแบบ มีกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับคนในชุมชนและชุมชนข้างเคียง เช่น กิจกรรมไหว้พระอุปคุต อนุรักษ์ปูป่า (ปูทูลเกล้า) ตลาดหัวปลี
​การบริหารจัดการของชุมชน มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการชุมชนฯ ตั้งกฎกติกาของชุมชน รวมถึงให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนทุกกิจกรรมที่ดำเนินการในชุมชน
​“ตลาดหัวปลี” เป็นกิจกรรมในหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี ซึ่งได้ทำการเปิดตัว และทำการประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เป็นจุดขายของชุมชน และเป็นแหล่งขายสินค้าชุมชนและสินค้าOTOP สร้างรายได้ให้คนในชุมชนโดยการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ฯ ตลอดจนการขายบริการในรูปแบบอื่นๆ ให้แก่นักท่องเที่ยว ผู้มาเยี่ยมชม
​ ผลการดำเนินงาน :-
– มีร้านค้าจำหน่ายสินค้า จำนวน 100 ร้านค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชนและมีบางส่วนเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้า OTOP ของจังหวัดสระบุรี สินค้าที่จำหน่าย คือ อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้า OTOP โดยเน้นสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าที่ใช้วัตถุดิบในชุมชนเป็นหลัก
– มีนักท่องเที่ยวเข้ามายังชุมชน :-
นักท่องเที่ยวไทยเฉลี่ย 2,985 คน/สัปดาห์
นักท่องเที่ยวต่างชาติเฉลี่ย 15 คน/สัปดาห์
– รายได้ที่เกิดขึ้น (คำนวณถึงสัปดาห์ที่ 23 ของการดำเนินการ ) :-
รายได้ที่เกิดขึ้นกว่า 15,550,000 บาท
– มีการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว แอ่งใหญ่ – แอ่งเล็ก ในจังหวัดสระบุรี เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยว โดยแต่ละแอ่งใหญ่ –แอ่งเล็กหนุนเสริมกัน แต่ละแอ่งทำหน้าที่ชม/ชิม/ช๊อป/แชร์ ท่านที่สนใจสามารถมาเยี่ยมชมตลาดแห่งนี้ได้ในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์