ศอ.บต. หนุนการขับเคลื่อนนโยบายการพูดคุยสันติสุข เดินหน้าจัดอบรมเครือข่ายครูตาดีกาในพื้นที่

4

โดยวันที่ 31 มกราคม 2562 ที่ ห้องประชุมพิมพ์มาดา 3 โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานปิดกิจกรรมสร้างความเข้าใจและสร้างองค์ความรู้ด้านสันติวิธีแก่กลุ่ม/องค์กรต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายการพูดคุยสันติสุขไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านสันติวิธี แนวคิดหลักการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง รวมถึงรายงานความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในพื้นที่ และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่  โดยมี นายศิริพงศ์ หมัดศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมฯ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ ศอ.บต. และเครือข่ายครูตาดีกาใน 3 จังหวัดและ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา จำนวน 160 คน เข้าร่วม

นางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.  กล่าวว่า  ศอ.บต. และ กอ.รมน. มีความตั้งใจในการที่จะให้ทุกฝ่ายมาร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายการพูดคุยสันติสุข ซึ่งการอบรมตลอด 3 วัน เราได้รับเสียงสะท้อนจากทุกคนเพื่อมาร่วมกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานให้เป็นรูปธรรมในพื้นที่ ทั้งนี้ครูสอนตาดีกาถือว่ามีส่วนสำคัญที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีตามแนวทางของศาสนา  ซึ่งการต่อยอดของการอบรมต้องสามารถส่งต่อให้ถึงพื้นที่ด้วยการสร้างการตระหนักรับรู้ในการส่งเสริมการพูดคุยเพื่อสันติสุข  เพื่อเป็นการการันตีว่าตาดีกามีการพัฒนาที่ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวเสริมอีกว่า การสอนความรู้ด้านศาสนาของครูตาดีกาต้องให้นักเรียนสามารถปรับตัวและเอาตัวรอดให้ได้ในสังคมด้วย เช่น ภาษาไทยที่เป็นภาษาราชการ ควรส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพูดได้ สื่อสารได้ เพื่อประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในสังคมและเป็นการต่อยอดไปยังภาษาต่างๆ อีกทั้งให้เน้นหนักการสอนในเรื่องของการใช้ชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งในทุกๆพื้นที่ย่อมมีความหลากหลายแต่ทุกคนก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม  รวมถึงต้องสร้างการตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่อีกด้วย

ด้าน นายศิริพงศ์ หมัดศิริ ผอ. กลุ่มงานยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมฯ ได้เผยว่า  การเลือกเครือข่ายครูตาดีกามาร่วมในการขับเคลื่อนการพูดคุยสันติสุข เนื่องจากเป็นส่วนสำคัญที่พัฒนาเยาวชนสู่การสร้างคนดีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ระดับฐานล่าง  โดย ศอ.บต. จะมีการสนับสนุนที่เต็มรูปแบบ เช่น สนับสนุนการพัฒนานักเรียนตามความต้องการของครูตาดีกาที่ยังขาดแคลนในเรื่องต่างๆ รวมทั้งภาพรวมของหลักสูตรและส่วนที่เหลือต่างๆ จะบูรณาการและพัฒนาร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับภูมิภาค  ทั้งนี้ ศอ.บต. ยังได้มีการเติมเต็มในงบค่าตอบแทนซึ่งที่ผ่านมาแต่ละตาดีกาก็ได้รับงบจัดสรรนี้ไปแล้ว

ด้าน นางสาวซาอุเด๊าะ เจะโซะ ตัวแทนผู้เข้ารับการอบรมและเป็นครูสอนตาดีกาในพื้นที่อำเภอปะนาเร๊ะ จังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ตนรู้สึกภูมิใจกับการทำหน้าที่เป็นครูตาดีกา เพราะถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเยาวชนในพื้นที่ให้มีความรู้ จากการทำหน้าที่เกือบสิบปีเห็นพัฒนาการของครูตาดีกาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องขอบคุณหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ทอดทิ้งครูตาดีกาและยังให้การสนับสนุนการทำงานของครูตาดี