พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ปฏิบัติภารกิจ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชนาม “ราชภัฏ” ที่ ยะลา

17

ภายหลังเสร็จพิธี องคมนตรี ได้ตรวจติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รอบปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ทั่วประเทศใช้เป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานร่วมกัน และนำไปปรับใช้ตามบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ขยายพื้นที่ดำเนินการพัฒนายกระดับชุมชนท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการศึกษา สังคมพหุวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ จากเดิม 8 อำเภอ เป็น 13 อำเภอ

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น “วันราชภัฏ” สืบเนื่องจาก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ และได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ เป็นสิ่งที่นำความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ซึ่งชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สมควรจะเทิดพระมหากรุณาธิคุณนี้ไว้เหนือเกล้าและจงรักภักดีด้วยการตั้งปณิธานที่จะประพฤติ และปฏิบัติหน้าที่เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการพัฒนาประเทศและบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่พี่น้องประชาชนชาวไทย ดังนั้น วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ถือว่าเป็นวันราชภัฏ