ศอ.บต. ผลักดันกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริฯ ด้านการจักสาน

7

นางสาวนิชาภา หมื่นไกร ผู้อำนวยการกลุ่มขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศอ.บตได้กล่าวในตอนหนึ่งว่า ศิลปวัฒนธรรมเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค้าวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นต่าง  ได้พัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิต โดยแสดงออกในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบของวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาศิลปะ เป็นต้น เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้คนในชุมชนท้องถิ่นเกิดความตระหนัก มีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเผยแพร่ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในปัจจุบันวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีและวิถีชีวิตที่ดีงามขาดการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นหลังน้อยลง

ทั้งนี้ กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริฯ ในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยกิจกรรมครั้งนี้     มีประโยชน์ต่อครูผู้สอน ผู้ปกครอง และปราชญ์ชาวบ้านที่ได้มาฝึกปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์ ทั้งการจักสานให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง  อาทิ เสื่อ กระเป๋าตะกร้าใส่ของ กระบุง หรืองานหัตถกรรมอื่น  ตามนโยบายของรัฐบาลด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อศึกษาเรียนรู้ และเผยแพร่สู่สังคมโลก ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดเทคนิคการจักสานแก่เยาวชนในสถานศึกษาในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนต่อไป