ศอ.บต. ร่วมกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดยะลา ประจำปี 2562

47

เนื่องด้วยองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้ วันที่  3  ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันคนพิการสากล เพื่อส่งเสริมให้สังคมมีความเข้าใจ และให้โอกาสแก่ผู้พิการได้มีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมในทุกๆ ด้าน ด้วยความ เสมอภาค สำหรับการดำเนินงานจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2562  คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดยะลา ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดงาน ในวันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กำหนดประเด็นหลักคือ การเสริมพลังผู้พิการ และการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาคทั่วถึงและเป็นธรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”  เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคม ได้ร่วมกันสร้างสังคมที่เป็นธรรม เสมอภาคเท่าเทียม เป็นสังคมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า คนพิการ ถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า เท่าเทียมและเสมอภาคเท่ากับบุคคลทั่วไป ปัจจุบันภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงองค์กรต่าง ๆ ได้ตระหนักถึงคุณค่า จึงได้มีการเร่งส่งเสริมให้ผู้พิการและ ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายในด้านต่างๆ  รวมถึงเป็นการขจัดอุปสรรคต่างๆ ทั้งมวล เพื่อเสริมสร้างสังคมบูรณาการ สำหรับผู้พิการทุกคน เพื่อมุ่งไปสู่การสร้างสิ่งแวดล้อมสำหรับการทำงานของผู้พิการจนนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีกิจกรรมต่างๆ มากมายอาทิ การให้ความรู้และส่งเสริมให้ผู้พิการมีบทบาท มีส่วนร่วมในสังคม โดยปราศจากอุปสรรค การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่ผู้พิการพึงได้รับ การแสดงบนเวทีของผู้พิการ ผู้สูงอายุจากศูนย์พัฒนา และนักเรียนจากสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลา การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณจังหวัดยะลา การจัดนิทรรศการของสมาคมคนตาบอดมุสลิม การให้บริการตัดผมแก่ผู้พิการจากวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา การตรวจสุขภาพฟันและร่างกายจากโรงพยาบาลยะลา การบริการรถโมบายคลายเครียดและให้คำปรึกษา เกี่ยวกับสุขภาพจิตให้แก่ ผู้พิการที่มาร่วมงาน จากโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ บริการรถฉุกเฉิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ฝึกอาชีพให้แก่ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลงานของผู้พิการ

นอกจากนี้ยังมีการรับลงทะเบียนการจ้างงานผู้พิการจากสำนักงาน จัดหางานจังหวัดยะลา รับลงทะเบียนนักกีฬาผู้พิการจากสถาบันการพลศึกษา  เลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม มอบสิ่งของอุปโภค – บริโภค ที่ได้รับการสนับสนุน จากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดยะลา การมอบเกียรติบัตร เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคล องค์กร หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงานวันผู้พิการสากลประจำปี 2562 รวมถึงการมอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยเหลือผู้พิการอีกด้วย