กอ.รมน.ภาค 4 สน. ประชุมขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน

70

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการชี้แจง ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญจากสำนักงานที่เกี่ยวข้องของกอ.รมน. อาทิ งานด้านควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย งานส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง งานการแก้ไขปัญหายาเสพติด และการสรุปผลการประเมินความพึ่งพอใจต่อนโยบายเร่งด่วนทั้ง 3 งานของประชาชน ,ส่วนราชการ,ภาคเอกชน, และอื่นๆ รวมถึงการประเมินความพร้อมของประชาชนในการมีส่วนร่วมต่อการดูแลพื้นที่ ซึ่งได้รับผลตอบรับจากพื้นที่เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม ศอ.บต. พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่ครอบคลุมในด้านการพัฒนาเพื่อความมั่นคง การสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง การสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติด การสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ การจัดทำฐานข้อมูลประชากร และสำรวจข้อมูลการพัฒนาในมิติต่างๆ เชื่อมการบูรณาการอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการเป็นศูนย์กลางการประสานงานแบบไร้รอยต่อ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไป