รองอธิบดี พช.ลงพื้นที่ภาคใต้ มอบพลังใจสร้างความสุขสู่ชุมชน

5
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน สร้างพลังใจให้กับข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่กลุ่มภาคใต้ชายแดน (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้ ดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล รวมไปถึงเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างสูงสุด
เน้นย้ำ
“การทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข”
กรมการพัฒนาชุมชนได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาล ให้ได้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความยั่งยืน
– ตลาดประชารัฐ
– ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

เนื่องจากประเทศไทยประสบปัญหาเรื่อง การกระจายรายได้ เรื่องความลดความเหลื่อมล้ำ กรมการพัฒนาชุมชนจึงเป็นกำลังหลักในการบำรุงสุขให้กับประชาชน

“ก้าวย่างกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562”
1. ก้าวย่างพื้นฐาน : เริ่มจากการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญในการดำเนินงาน “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อพัฒนาให้ชุมชนมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
หมู่บ้านจิตอาสา โดยเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงทั้งประเทศ “ทำความดีด้วยหัวใจ” และการจัดทำบัญชีครัวเรือน เน้นไปที่การสร้างความเข้าใจให้ประชาชนรู้จักการกำหนดเป้าหมายในครัวเรือน
สร้างความ “มั่งคั่ง”
– การสร้างสัมมาชีพชุมชน โดยพิจารณาจากข้อมูลครัวเรือนตกเกณฑ์ นำคนกลุ่มนี้มาพัฒนาอาชีพเพื่อให้เกิดรายได้
– การพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว
– การพัฒนาผลิตภัณฑ์
– การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ
สร้างความ “ยั่งยืน”
– การแก้ปัญหาครัวเรือนยากจนตามเป้าหมายของ UN
– หมู่บ้านปลอดยาเสพติด โดยป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาในชุมชน
– กองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับคนในชุมชน

ตัวชี้วัดที่แสดงผลสำเร็จในก้าวย่างพื้นฐาน คือ ความสุขมวลรวมของประชาชนที่เกิดขึ้น (GVH)

2. ก้าวย่างการพัฒนา : โดยมุ่นเน้นการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มี“คุณภาพ มาตรฐาน ก้าวสู่ความเป็นสากล”
“คุณภาพ” ดี สะอาด ปลอดภัย เป็นที่ยอมรับ โดยให้มีโรงเรียน OTOP Academy สอนพื้นฐานการพัฒนา
“มาตรฐาน” มีความเป็นอัตลักษณ์ มีการส่งเสริมมาตราฐานด้านต่างๆ อาทิ อย. มผช. GI เป็นต้น รวมไปถึงการ mix & matt เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
“ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี” โดยวัดผลจาก รายได้ที่ได้รับจากนักท่องเที่ยว (OUTPUT) การกระจายรายได้ไปยังชุมชนรอบๆ หมู่บ้าน (OUTCOME) และวัดผลจากผลที่ชุมชนได้รับจากการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ((IMPACT)
– การนำเสนอภาพความสำเร็จของโครงการที่ก่อให้เกิดผลดีกับชุมชน เผยแพร่ต่อสาธารณชน
3. ก้าวย่างแห่งความยั่งยืน :
การพัฒนางานให้เกิดมูลค่าเพิ่ม โดยการสร้างความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงานกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งจะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และเกิดนวัตกรรมในการทำงาน
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (SE) เพื่อต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

การส่งเสริมการตลาด/การขาย ในรูปแบบ e-Commerce เพื่อขับเคลื่อนสู่เทคโนโลยียุคใหม่

“ภารกิจเน้นย้ำ” กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562
1. จปฐ. : ข้อมูล แม่นยำ ถูกต้อง ครบถ้วน ดี ใช้ประโยชน์ได้ และสร้าง Family foldder เพื่อพัฒนาครัวเรือนยากจน
2. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
3. ผลิตภัฑ์ OTOP
4. กองทุนชุมชน
5. ชุมชนท่องเที่ยว
ประเด็นเพิ่มเติม
เพิ่มคุณภาพ พัฒนามาตรฐาน ก้าวย่างสู้ความเป็นสากล
CHANGE การสร้างชุมชนเข้มแข็ง
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่งคง มั่งคัง ยั่งยื่น
CHANGE เศรษฐกิจฐานราก
สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากชุมชน การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน การสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ การสร้างมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ สู่สากล
CHANGE ทุนชุมชน
พัฒนาชุมชนการจัดการทุนชุมชนให้มีการบริหารจัดการธรรมาภิบาล ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน
CHANGE การท่องเที่ยว
OTOP VITTAGE หมู่บ้าน OTOP SE ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นำทั้ง 3 อย่างมาปรับปรุ่งจากของเดิมไปเป็น ชุมชนท่องเที่ยว นวัตวิถี
– การทำงานในกรมการพัฒนาชุมชนอย่างมีความสุข “ครอบครัวพัฒนาชุมชนสามารถมีสมดุลย์ชีวิตกับการทำงานอย่างมีความสุข”
– การรักษาความเป็นครอบครัว พช. ที