ศอ.บต. จับมือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกแกงครูสุดใจ ส่งเสริมผลผลิตเกษตรกร ในพื้นที่

58

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ที่นี่ถือเป็นวิสาหกิจต้นแบบตัวอย่างซึ่งมีกระจายอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หลายแห่ง เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือ Social business  ซึ่งผลิตพริกแกงที่มีคุณภาพ มี อย. และฮาลาลรับรอง การผลิตพริกแกงจำเป็นต้องมีโรงเรือน มีอาคารสถานที่ ศอ.บต. จึงได้เข้ามาเติมเต็มและได้จัดงบประมาณปรับปรุงเพื่อเป็นวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการรับรองมาตรฐานฮาลาลและ อย. จึงทำให้การผลิตเพิ่มสูงขึ้น ตลาดกว้างขึ้น พริกแกงเหล่านี้มีส่วนประกอบหลักคือ ขิง ข่า ตะไคร้ ซึ่งปลูกง่าย จึงให้มีการรณรงค์มาปลูกในพื้นที่ โดยเชื่อมโยงร่วมกับโรงเรียนตามโครงการ “ครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน” ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวันนี้เป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกแกงครูสุดใจกับกลุ่มวิสาหกิจสถานศึกษาและโรงเรียนขยายผลแนวพระราชดำริฯ เป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ในพื้นที่ได้อีกด้วย

ด้าน นางสุดใจ แอสะ ผู้บริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกแกงครูสุดใจ กล่าวว่า ที่บ้านตนผลิตพริกแกงอยู่ก่อนแล้ว และได้ต่อยอดเพื่อส่งเสริมอาชีพให้คนในพื้นที่ ซึ่งเห็นคนในพื้นที่ปลูก ข่า ตะไคร้ แต่ยังไม่มีตลาดรองรับ จึงได้สนับสนุนรับซื้อเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ เดิมทีผลิตเครื่องแกงเพียง 6 ชนิด ปัจจุบันผลิตได้ประมาณ 14 ชนิด และได้พัฒนายกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องแกง โดยมี ศอ.บต. เป็นหน่วยงานเติมเต็ม เป้าหมายของการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกแกงครูสุดใจคืออยากส่งเสริมอาชีพคนในพื้นที่ให้มีงานทำ ขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ได้ช่วยส่งเสริมผลักดันให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกแกงครูสุดใจเดินหน้าต่อไปอย่างมีคุณภาพ

สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกแกงครูสุดใจ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตเครื่องแกงจำหน่าย ที่มีส่วนร่วมกับ ศอ.บต. ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง ศอ.บต. ได้สนับสนุนงบประมาณ ให้วิสาหกิจ นำไปปรับปรุงพัฒนาศักยภาพโรงงานให้มีมาตรฐานเพื่อการส่งออก สินค้ามีเครื่องหมาย อย. ฮาลาล OTOP รับรอง ภายใต้เงื่อนไข วิสาหกิจชุมชน จะต้องรับซื้อพืชผลเกษตรประเภทสมุนไพร เช่น ตะไคร้ ขมิ้น ข่า จากเกษตรกรในพื้นที่ในราคาเป็นธรรม  เป็นการสนองตอบนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญ ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับคนในพื้นที่อย่างเป็นระบบครบวงจร ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

ศอ.บต. ได้บูรณาการประสานความร่วมมือระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนให้รูปธรรม เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในการออกแบบแปลนโรงงานและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส ในเรื่องการจดทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ในการขอเครื่องหมายมาตรฐานรับรองสินค้า อย. ฮาลาล  นอกจากนี้ยังมีกลุ่มวิสาหกิจสถานศึกษาและโรงเรียนขยายผลตามแนวพระราชดำริฯ “ครัวโรงเรียน สู่ครัวบ้าน” 4 แห่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง อำเภอจะแนะ โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ อำเภอรือเสาะ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 อำเภอบาเจาะ และโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ อำเภอระแงะ ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการปลูกพืชสมุนไพรส่งจำหน่ายให้กับวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้เด็กนักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ได้ทดลองปฏิบัติจริง และมีรายได้เสริม ซึ่งจะทำให้แต่ละโรงเรียนมีรายได้รวมปีละกว่า 131,400 บาท

นอกจากนี้ ศอ.บต. ได้เพิ่มช่องทางโอกาสการขยายตลาดสินค้า ซึ่งปัจจุบันจำหน่ายในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง โดยจะประสานความร่วมมือกับ ห้างเทสโก้ โล