บิ๊กตู่ ชวนชาวบ้านครวญเพลง “กวนกาละแมกัน มาสิมากวนกาละแมกัน” OTOP 5 ดาว สุราษฎร์ธานี

28
วันที่ 21 ก.พ. 2562 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วย นายวิฑุรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรม และคณะให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการ และเป็นประธานในพิธี เปิดส่งน้ำประปาผ่านท่อลอดใต้ทะเลสู่เกาะสมุย โอกาสนี้ได้เยี่ยมชมพื้นที่การเกษตรของเกษตรกร บริเวณน้ำตกหินลาด และชมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหินลาด ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย โดยมีนายวาทกานต์ ช่อแก้ว พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และทีมงาน ร่วมให้การต้อนรับ
สำหรับบ้านหินลาด หมู่ที่ 2 ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี บ้านหินลาดได้เป็น 1 ใน 25 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปีงบประมาณ 2561 ด้วยศักยภาพในด้านความพร้อมของชุมชน มีลักษณะทางกายภาพที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสามารถเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวกับแหล่งอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี  มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ มีอัตลักษณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งยังมีความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ OTOP / ผลิตภัณฑ์ชุมชน  และมีกิจกรรมการบริการนักท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม
ประวัติหมู่บ้าน
บ้านหินลาด หมู่ที่ 2 ตำบลอ่างทอง เป็นหมู่บ้านที่มีผู้คนตั้งบ้านเรือนอาศัยมาแล้ว ประมาณ 170 ปี เนื่องจากบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์มากทั้งดิน น้ำ ในระยะแรก มีการตั้งบ้านเรือนเพียง3 หลัง โดยปลูกเป็นกระท่อมสำหรับพักอาศัยเพื่อออกหาปลาน้ำจืด และต่อมามีการอพยพเข้ามาอยู่อย่างถาวร มีการปลูกข้าวไร่ และทำสวนมะพร้าว สำหรับชื่อหมู่บ้านนั้น เรียกกันมาเป็นเวลานานแล้วว่า “ห้วยหินลาด” เนื่องจากลักษณะของลำห้วยนั้นน้ำจะไหลบนพื้นหินที่มีลักษณะลาดเทลงสู่ที่ต่ำตลอดลำห้วย บางแห่งที่มีความสูงของก้อนหินก็จะมีลักษณะเป็นน้ำตกลงมาเป็นสายมีความสวยงาม น้ำไหลลงมาจากหน้าผาเป็นน้ำตกที่สวยงามมาก เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อแห่งหนึ่งของอำเภอเกาะสมุย ต่อมาทางราชการประกาศเขตหมู่บ้านจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านหินลาด”
โดยมีกลุ่มบ้านพรุกำซึ่งเป็นกลุ่มชุมชนที่เข้ามาบุกเบิกและอยู่อาศัยอย่างถาวรรวมอยู่ด้วยในเขตหมู่บ้านหินลาด ต่อมาเมื่อมีการปกครองเป็นเทศบาล กำหนดให้มีคณะกรรมการชุมชนขึ้นเลยได้ชื่อชุมชนใหม่ว่า “ชุมชนบ้านหินลาด”
อาชีพชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ ทำสวนผลไม้ เช่น มะพร้าว ลางสาด ทุเรียน มีร้านค้าชุมชนหน้าบ้านจำหน่ายผลไม้จากสวนของตนเอง อาหาร และขนม การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การบริการกิจกรรมท่องเที่ยว
กิจกรรมของบ้านหินลาดที่ได้ดำเนินการแล้ว
1. การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
การจัดเวทีชุมชนวิเคราะห์เสน่ห์ วิถีชีวิต ภูมิปัญญา  การฝึกอบรมสร้างการมีส่วนร่วม
และการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของชุมชน  การฝึกอบรมนักเล่าเรื่องราวชุมชนหรือผู้นำเที่ยวชุมชน การฝึกอบรมแกนนำชุมชนหรือกรรมการบริหารการท่องเที่ยวโดยชุมชน  การฝึกอบรมวิทยากรชุมชน การฝึกอบรมการสร้าง
และพัฒนาระบบความปลอดภัยชุมชน  และการฝึกอบรมบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน
2. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของชุมชน  จัดทำป้ายโฆษณาทางเข้าชุมชน  จัดทำป้าย
บอกเส้นทาง  และการออกแบบและปรับปรุง Land Mark ในพื้นที่
3. การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
การออกแบบและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการจัดทำแผนธุรกิจชุมชน (Local Business Plan) การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (กลุ่ม D)  การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  การอบรมและทดสอบตลาดการผลิตอาหารและสินค้าปลอดภัย (Green Market)  การฝึกอบรมพัฒนาผู้ประกอบการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก  และการจัดกิจกรรมสื่อสารการรับรู้และประชาสัมพันธ์ของดีของชุมชน
โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ มีดังนี้
1) ไข่เค็มออร์แกนิค
2) น้ำมันมะพร้าว
3) ลูกประคบสมุนไพร
4) สบู่เหลวอาบน้ำสมุนไพร
5) ข้าวยำสมุนไพร
6) กล้วยฉาบ
7) น้ำพริกไทยดำ
8) กระเป๋าเชือกร่ม
9) ขนมไข่ปลา

10) เมี่ยงคำสวนลางสาด

4. การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว
การร่วมกิจกรรมสัมมนาวงการท่องเที่ยวโดยชุมชนภูมินิเวศน์อ่าวบ้านดอน ร่วมการ Road Show
ในพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองหลักเมืองรอง   การเชื่อมโยงการตลาดท่องเที่ยวโดยช