ศอ.บต. ประชุมเชิงปฎิบัติการบูรณาการขับเคลื่อน เร่งรัด ติดตามงานด้านการพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์

10

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดแดนภาคใต้ กล่าวถึงการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์ ว่า ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีประชากรกว่า 2 ล้านคน ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยเฉพาะการสร้างอาชีพให้มีรายได้ซึ่งประชาชนในพื้นที่แห่งนี้มีวิถีชีวิตมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม รัฐบาลเดินหน้าอย่างต่อเนื่องที่จะร่วมแก้ไขปัญหาในทุกมิติสร้างความเท่าเทียมกัน ให้เกิดการพัฒนาไร้รอยต่อ มิติใหม่การพัฒนาชายแดนใต้  ซึ่งการพัฒนานั้นจะต้องบูรณากับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น ศอ.บต.เองที่จะต้องเป็นศูนย์กลางการประสานเชื่อมโยงและการขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กับ กระทรวง ทบวง กรม ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

นอกจากนี้ ในการประชุมมีการเสวนาภายใต้หัวข้อ “ ศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การระดมความร่วมมือการเสริมสร้างการทำงานอย่างไร้รอยต่อของภาคประชาสังคมและภาครัฐ ”  ประกอบด้วย นางกนกรัตน์  เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (พม.) นายประเวศ  หมีดเส็น ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (สธ.) นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (สถ.) นางรอซีดะห์ ปูซู ประธานเครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพ 3 จชต. นางสาวมาเรียม ชัยสันทนะ นายกสมาคมฟ้าใส เครือข่ายเด็กและเยาวชนชายแดนใต้  โดยมี นางสาววริษา แก้วเหมือน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดี ศอ.บต. เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้ การเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์นั้น สิ่งที่สำคัญคือ ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐในพื้นที่ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มีส่วนสำคัญที่จะต้องร่วมจับมือกันแก้ไขปัญหาในทุกมิติตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม การเดินหน้าขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาสังคมด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันต่างๆ ในสังคมในทุกระดับ เสริมสร้างพหุวัฒนธรรมให้เข้มแข็งสร้างพลังทางสังคม และแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (สร้างคนดี) การปฎิรูปการเรียนการสอนตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง (สร้างคนเก่ง) และพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต (สร้างคนคุณภาพ) นั้น จะต้องเดินหน้าร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชนเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกมิติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดีขึ้นต่อไป