พช. ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ“บ้านหนองปลามัน“ วิถีวัฒนธรรม สืบสานความพอเพียง

10

วันที่ 24 ก.พ. 2562 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวรสา กาญจนสาย ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหารจากส่วนกลาง ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ ชุมชนบ้านหนองปลามัน โดยมี นายธวัช ใสสม รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ คณะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริม และชาวบ้านหนองปลามันให้การต้อนรับ

บ้านหนองปลามัน เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หมู่ 2 ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ชนเผ่าไทยลื้อที่อพยพมาจากทางทิศเหนือในสมัยพระเจ้ากาวิละ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพหลัก คือ อาชีพเกษตรกรรม โดยการปลูกข้าวตามฤดูกาล เลี้ยงสัตว์ เช่นไก่พื้นเมือง ไก่พันธุ์ไข่ ไก่ชน รายได้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับราคาผลิตผลทางเกษตร จำนวนประชากรทั้งหมด 1,478 คน ประเพณีวัฒนธรรม รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประเพณีแห่ไม้ก้ำ ส่งเสริมศิลปะดนตรีพื้นเมือง “ตีกลองสะบัดชัย” โดยเฉพาะกลุ่มชมรมเยาวชนรักษ์ถิ่นเกิด

อธิบดีฯ พช. ได้กล่าวชื่นชมในความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจ ในการช่วยกันพัฒนาหมู่บ้าน จนประสบความสำเร็จได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “หมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข” ที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินชีวิตในปี 2557 และให้กำลังใจ ท่านผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนชาวบ้านหนองปลามัน ในการช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านของตนเองให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนสืบต่อไป
ในโอกาสนี้ได้รับชมการแสดงศิลปะดนตรีพื้นเมือง “ตีกลองสะบัดชัย” ของกลุ่มชมรมเยาวชนรักษ์ถิ่นเกิด
ณ บ้านหนองปลามัน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่