อธิบดี พช. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการสัมมนา โครงการ Smart Manager For Digital PWA 4.0

11

วันนี้ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการสัมมนา โครงการ Smart Manager For Digital PWA 4.0 จัดโดยชมรมผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค ในหัวข้อ “การสกัดกั้นทุจริตเชิงนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล” โดยอธิบดีฯได้กล่าวว่า นโยบายที่ดี ที่มีธรรมาภิบาล จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โปร่งใส คุ้มค่า มีความเป็นไปได้ และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่สำคัญต้องเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และแก้ปัญหาได้ เมื่อเป็นนโยบายที่ดีแล้วก็ไม่จำเป็นต้องสกัดกั้น เพราะเป็นคำตอบของการไม่ทุจริตอยู่แล้ว โดยยกตัวอย่างหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของกรมการพัฒนาชุมชน ที่ดำเนินงานมุ่งหมายให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

โดยในการสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขตทั้ง 10 เขต ผู้อำนวยการ
กอง ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค และสมาชิกชมรมผู้จัดการ รวมทั้งผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กปภ. รวมทั้งสิ้นประมาณ 400 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องชนกนันท์ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ กรุงเทพฯ