พช. เพิ่มประสิทธิภาพ “รับร้องทุกข์ประชาชน” ผ่านศูนย์ดำรงธรรม

12
วันที่ 27 ก.พ. 2562 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) มอบหมายให้ นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม กรมการพัฒนาชุมชน” ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมของบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีฯ ได้กล่าวเน้นย้ำ ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดการทำงานให้มีธรรมาภิบาล สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค รวดเร็ว มีคุณภาพ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็ก รีบดำเนินการทันที และประชาชนได้รับความพึงพอใจ โดยมี นายวรงค์ แสงเมือง เลขานุการกรม กล่าวรายงาน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเพิ่มทักษะบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ให้มีความรู้ความสามารถและมีแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ตลอดจนมีแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม และประชาชนได้รับความพึงพอใจ
การประชุมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 110 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนส่วนกลาง จาก 76 จั้งหวัดจำนวน 76 คน และผู้แทนหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 24 คน และเจ้าหน้าที่โครงการ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ