ศอ.บต. จัดอบรมหลักสูตรข้าราชการที่ดีพัฒนา จชต. อย่างต่อเนื่อง มุ่งสร้างข้าราชการดีขับเคลื่อนปลายด้ามขวาน

9

นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวถึงการดำเนินโครงการหลักสูตรอบรมข้าราชการฯว่า ตนเป็นคนหนึ่งที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการที่ดีของ ศอ.บต. โดยมีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์แนะนำการดำเนินงานขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แก่ผู้ที่จะปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้รู้ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชน แม้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็ยังจำเป็นที่จะต้องเข้าฝึกอบรมเพื่อเรียนรู้แนวทางนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล พร้อมขับเคลื่อนพื้นที่ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เน้นวิทยาการสมัยใหม่ อาทิ เรื่องยุทศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นต้น อย่างไรก็ตามการสอบเข้ารับราชการเป็นสิ่งที่ยากพอควร ดังนั้นผู้ที่เข้ารับราชการอยู่แล้วจะต้องตั้งใจทำงานด้วยความรัก  มุ่งมั่น และศรัทธาในการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด เนื่องจากทุกฝ่ายล้วนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาพื้นที่และประเทศทั้งสิ้น

นายนิบัสรี นิโว๊ะ ครูผู้ช่วยโรงเรียนตันหยงมัส สพม.15 กล่าวถึงการเป็นข้าราชการที่ดีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า จะต้องเป็นผู้ที่มีวินัยและมีความเสียสละ โดยภายหลังเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมข้าราชการฯ ของศอ.บต.ในครั้งนี้ ได้รับความรู้ใหม่หลายด้าน พร้อมได้เชื่อมสัมพันธ์กับข้าราชการทุกภาคส่วนในพื้นที่ 3 จังหวัดและ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นการดีในการติดต่อประสานงานและร่วมดำเนินแผนการพัฒนาพื้นที่ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ภายหลังจากนี้ตนและกลุ่มเพื่อนข้าราชการบางส่วนจะร่วมปลูกป่าชายเลนที่จังหวัดปัตตานี โดยคิดชักชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปลูกด้วย เพื่อสร้างประโยชน์แก่พื้นที่

อย่างไรก็ดี สำหรับการฝึกอบรมข้าราชการในครั้งนี้ จัดขึ้นทั้งหมด 7 รุ่นโดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน เพิ่มความรู้ ความเข้าใจและทักษะต่อการปฏิบัติงาน สร้างทีมทำงานที่ดีในการปฏิบัติงานและเพื่อค้นหานวัตกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมสร้างความเข้าใจต่อแนวนโยบายของภาครัฐ และสร้างแรงผลักดันนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ