พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เปิดกิจกรรมสานสัมพันธ์ พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน 2019 ในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

8

พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บตกล่าวว่า การสร้างพื้นที่ยั่งยืนนั้นจะต้องเริ่มด้วยการให้พี่น้องประชาชนมีสัญญาประชาคมที่ผูกพันกันเป็นหนึ่งเดียวคือ การสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมให้เข้มแข็ง โดยรัฐบาลต้องดูแลทุกเชื้อชาติทุกศาสนา ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดย ศอ.บต.ได้ขับเคลื่อนในโครงการต่างๆ โดยเฉพาะโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อำเภอเบตงเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญเป็นเมืองต้นแบบของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ และเป็นศูนย์กลางของภาคใต้ ในเรื่องของความงดงาม ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ ในวันนี้พื้นที่บ้านเราจะก้าวหน้าเดินหน้าอย่างไร ก็อยู่ที่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นกำลังหลักในการพัฒนา

ทั้งนี้ กิจกรรมสานสัมพันธ์ พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน เนื่องในโอกาส เฉลิมฉลองเทศกาลวันตรุษจีน ปี 2019 จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ 3 และอำเภอเบตงในครั้งนี้เป็นกิจกรรมวันสุดท้ายของปี 2019 ที่ผ่านมาจัดมาแล้ว 5 ครั้ง โดยแบ่งเป็นวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 จังหวัดปัตตานี, 21 กุมภาพันธ์  อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี, 25 กุมภาพันธ์ จังหวัดนราธิวาส,28 กุมภาพันธ์ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส, 2 มีนาคม จังหวัดยะลา และวันนี้ 9 มีนาคม 2562 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา     โดยทุกพื้นที่ในการจัดกิจกรรม ได้เปิดโอกาสให้ชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ได้เปิดโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับปรับใช้ให้เกิดสันติสุขในพื้นที่ โดยเฉพาะอำเภอเบตง ซึ่งเป็นอำเภอที่มีความสำคัญด้านแหล่งการท่องเที่ยว ที่ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ สามารถที่จะเปิดพื้นที่และสร้างรายได้ให้พื้นที่มากขึ้นทุกปี สำหรับบรรยากาศภายในกิจกรรมมีการใช้ภาษาจีนสลับกับภาษาไทย ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมตลอดงานอีกด้วย