ศอ.บต. พร้อมสนับสนุนเติมเต็มหาช่องทางตลาดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ จชต.

5

สำหรับสวนยาง สู่ฟาร์มเกษตรเป็นหนึ่งในโครงการของ ศอ.บตที่ดำเนินการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ รวมทั้งเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร เน้นสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก มุ่งพัฒนาที่ฐานรากครัวเรือนและสร้างความเข้มแข็งที่ชุมชนโดยพัฒนาฟาร์มสวนยางพารานำร่อง ตำบลละ 1 แห่ง รวม 282 แห่ง โดยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขยายผลให้ครอบคลุมหมู่บ้านละแห่ง ลดพื้นที่ปลูกยางและสนับสนุนการปลูกพืชชนิดอื่น

ทั้งนี้ กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรผสมผสาน อำเภอรามัน และกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรผสมผสาน บ้านกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา เป็นกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการสวนยางสู่ฟาร์มเกษตร” โดยมีสมาชิกเป็นเกษตรกรในพื้นที่ เน้นการปลูกผักส่วนครัวและพืชอื่นๆ ในสวนยางพารา อาทิ มะนาว ตะไคร้ ถั่วฝักยาว โหระพา ผักบุ้งแตงโม กระเจี๊ยบ สับปะรด

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน เลขาธิการ ศอ.บตกล่าวว่า แม้พี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่จะปลูกสวนยางพาราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกพืชอื่นเสริม อยากให้แต่ละชุมชนหันมาปลูกพืชอื่นเสริมไปด้วย ใครมีความรู้ในส่วนไหนก็ให้มาช่วยกัน โดยต้องเน้นปลูกแบบปลอดสารพิษ ปัจจุบันไม่ควรเน้นการปลูกเกษตรแบบเชิงเดี่ยวแต่ควรทำแบบผสมผสาน ในขณะเดียวกันสวนยางก็ยังให้คงไว้เพราะเนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก ขอชื่นชมทั้งสองกลุ่มที่สามารถเป็นแบบอย่างในการขยายผลไปยังพื้นที่อื่น

ด้าน นายสิฮาบูดิน นิยาแม ประธานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรผสมผสาน อำเภอรามัน ให้สัมภาษณ์ว่า ในอดีตพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ว่างเปล่า ไม่สามารถปลูกพืชได้ ต่อมาตนร่วมกับสมาชิกได้มีการพัฒนาบำรุงดินและดูแลจัดการเรื่องน้ำให้ดินมีความสมดุล และได้ลองปลูกพืชสวนครัว พืชมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ต่อมาจึงได้มีการปลูกพืชอีกหลากหลายชนิด และได้ผลลิตที่มีคุณภาพ แต่ยังขาดช่องทางการขยายตลาดเพื่อจำหน่ายผลผลิต

อย่างไรก็ตาม ศอ.บตพร้อมสนับสนุนและเติมเต็มในเรื่องการหาตลาดให้แก่เกษตรกร รวมทั้งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำบำรุงพืชผักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าแล้ง พร้อมบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อให้การขับเคลื่อน  “สวนยาง สู่ฟาร์มเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก มุ่งพัฒนาที่ฐานรากครัวเรือนและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ขยายผลไปสู่หมู่บ้าน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป