คณะจากกระทรวงแรงงานเข้าพบรักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต.

5

ศูนย์ประสานงานและบริการการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ (OSOS) เปิดขึ้นเพื่อให้คำปรึกษา และบริการข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้มีการเชื่อมต่อการทำงานร่วมกับระบบการทำงานของกระทรวง กรม และส่วนราชการอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนและผู้ประกอบการ  และเพื่อให้เกิดการรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า จะเปิดให้ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่างเป็นศูนย์ประสานงานและบริการการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ (OSOS) เพื่อให้เป็น one stop service โดยจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ แรงงาน การส่งเสริมการลงทุน กระทรวงพาณิชย์ อุตสาหกรรม และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนา มาอยู่ร่วมกันที่จุดเดียว เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้ดำเนินการในติดต่อเรื่องต่าง ๆ ง่ายขึ้นและจบในที่เดียว

และในโอกาสเดียวกันนี้ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. เน้นย้ำว่าทาง ศอ.บต.เร่งดำเนินการเปิดศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่างเป็นศูนย์ประสานงาน และบริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSOS) ให้เร็วที่สุด โดยมีกำหนดจะเปิดบริการในสัปดาห์แรกของเดือนเมษายน 2562 นี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้