ครบรอบ 127 ปี 1 เมษายน 2562 กระทรวงมหาดไทย

32
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีวางพุ่มดอกไม้ พร้อมกล่าวคำถวายสดุดีสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบรอบ 127 ปี ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 
โดย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารกรมฯ และข้าราชการกรมฯ เข้าร่วมวางพุ่มดอกไม้ในพิธี เพื่อน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระบรมราชโองการจัดตั้งกระทรวงมหาดไทยขึ้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2435 และได้ทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เป็นองค์ปฐมเสนาบดี กระทรวงมหาดไทย และพระองค์ได้ทรงประกอบพระกรณียกิจด้านต่างๆ อย่างมากมาย พร้อมทั้งได้ทรงปรับปรุงงานของกระทรวงมหาดไทยหลายประการ อาทิ การแก้ไขระเบียบการปฏิบัติงาน การจัดตั้งศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงจัดระเบียบการปกครอง “รูปแบบเทศาภิบาล” และทรงวางรากฐานให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พี่น้องประชาชนเพื่อให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข นับเป็นเวลากว่า 127 ปี ที่คนมหาดไทยได้ตระหนักในภาระหน้าที่และได้ร่วมปฏิบัติงานอำนวยประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ภายใต้ปณิธานแห่งการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ตามเจตนารมณ์ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ตราบจนปัจจุบัน
ณ บริเวณด้านหน้าศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย