ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.เปิดงานปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

10

สำหรับงานปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพัฒนาวิทยา (แผนกอนุบาลประถมศึกษา) ในครั้งนี้จัดขึ้น   เป็นครั้งที่ 5 โดยในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นต่างๆ แบ่งเป็น นักเรียนชั้นอนุบาล 3 จำนวน 95 คนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 24 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 35 คน และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 16  คน โดยโรงเรียนพัฒนาวิทยา (แผนกอนุบาลประถมศึกษา) มีอุดมการณ์ในการพัฒนาและจัดการศึกษาให้แก่เด็กตั้งแต่ระดับ Nursery อายุ 6 เดือน ถึง ม.6  และชั้นอิสลามศึกษา ระดับชั้นซานาวีย์ ชั้นปีที่ 10 ตามนโยบายการพัฒนาสถานศึกษา สู่การเป็น Happiness Learning School ตามแนวคิด Islamic-Base Management ที่มีระบบการตัรบียะห์อิสลามียะห์อยู่ในวิถีการดำรงชีวิตของทีมบริหารทีมจัดการเรียนรู้ ผู้เรียน ผู้ปกครองและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอีกด้วย