ท่านจุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงาน สสม. แห่งใหม่ บนถนนร่มเกล้า

40

ท่านจุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล เป็นประธานในพิธีเปิดบ้าน สสม. อันเป็นสำนักงานแห่งใหม่ของ มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น. โดยมี ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ ประธานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย เป็นผู้กล่าวรายงาน มีแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้ง ผู้จัดการ สสส. ตัวแทนองค์กรมุสลิม และบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) จัดตั้งขึ้นในปี 2552 จากการรวมตัวกันของคณะทำงานแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย ด้วยความต้องการที่จะให้การสร้างเสริมสุขภาวะในสังคมมุสลิมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในเรื่องของสุขภาวะและการพัฒนา เป็นศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการและงานวิจัย เพื่อลดปัญหาด้านสุขภาวะจากสังคมมุสลิมไทย เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสังคมมุสลิมและสังคมไทยทั่วไป

นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะด้านอื่น ๆ ในพื้นที่ เช่น การลงพื้นที่ทำชุมชนรักษ์สุขภาวะ มัสยิดครบวงจร ปอเนาะสร้างสุข มีการกระตุ้นให้คนในชุมชนรักสุขภาพ โดยการบริโภคอาหารที่ปลอดสารพิษ ลดอาหาร หวาน มัน เค็ม การส่งเสริมให้ปลูกผักสวนครัวกินเอง การจัดลานกีฬาส่งเสริมสุขภาพ เช่น การนวดด้วยกะลา รำไม้พลอง และการปรับภูมิทัศน์ภายในบ้านและชุมชน โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมด้วย

ทั้งนี้ สสม.ได้รับบริจาคที่ดินจากครอบครัวพงษ์เพ็ง ภายใต้ชื่อ คุณไพเราะ รีรัตนชาติ จำนวน 1ไร่ 200 ตารางวา อุทิศให้ สสม.ได้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมต่อไป โดย สสม.ใช้ที่ดินดังกล่าวก่อสร้างอาคารมูลนิธิ ฯ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านสุขภาวะ ห้องประชุม/อบรม/สัมมนา/ห้องสมุด ฯลฯ โดยอาคารตั้งอยู่ที่ ถนนร่มเกล้า ซ.6 แขวง / เขตมีนบุรี กทม. 10510

อาคารมูลนิธิ ฯ แห่งใหม่นี้ จะเป็นศูนย์รวมบุคลากรทั้งหมดของ สสม. เพื่อดำเนินการดูแลสุขภาพของพี่น้องมุสลิมไทยทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง สมดังคำขวัญขององค์กรที่ว่า “สสม.ก้าวไกลมุสลิมไทยเปี่ยมสุข”
รายงานโดย ชุมพล ศรีสมบัติ