ศอ.บต. ร่วมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้เดินทางไปแสวงบุญ ในพื้นที่ จชต.

7

วันที่ 1 เมษายน 2562 ที่ หอประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจําจังหวัดปัตตานี นายอารี ดิเรกกิจ  ผู้อำนวยการกองประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิด กิจกรรมการพัฒนาผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจําปี 2562 (ฮ.ศ.1440) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน 2562 โดยมี นายอดุลย์ หมีดเส็น นายอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี รองศาสตราจารย์ ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ กว่า 1,000 คน เข้าร่วม

นายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ ศอ.บต. กล่าวในขณะพบปะกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่า ในหลายปีที่ผ่านมากิจกรรมฮัจญ์หรือภารกิจในการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ อยู่ภายใต้การดูแลของกรมศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม และต่อมาได้เปลี่ยนแปลงมาอยู่ในการดูแลของกระทรวงมหาดไทย ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของกรมการปกครอง ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน  ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการไปประกอบพิธีฮัจญ์ของพี่น้องชาวไทยมุสลิมเป็นอย่างมาก รวมทั้งได้มีการผลักดันให้กระจายเที่ยวบินเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ให้สามารถบินตรงจากสนามบินนราธิวาส สนามบินหาดใหญ่ และสนามบินกระบี่ เพื่อเดินทางไปยังประเทศซาอุดิอาระเบีย ทั้งนี้การไปประกอบพิธีฮัจญ์ เป็นสิ่งที่พี่น้องมุสลิมมุ่งหวังและใฝ่ฝันที่อยากไป เพราะผู้ที่มีโอกาสได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ในครั้งนี้ เป็นผู้ที่ได้รับเลือกจากพระผู้เป็นเจ้า อีกทั้งปี 2562 ถือเป็นปีแห่งโอกาสที่ ศอ.บต. ได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนคนดีมีคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ได้เดินทางไปร่วมประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย  ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่จะไปประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้เป็นอย่างดียิ่ง

สำหรับการจัดกิจกรรมการพัฒนาผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ในครั้งต่อไปจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 9 – 10 เมษายน 2562  ณ หอประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา โดยจะมีวิทยากรที่มาร่วมให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ รวมถึงขั้นตอนการดำเนินการที่ถูกต้องอย่างสมบูรณ์ในการประกอบพิธีฮัจญ์ ระเบียบกฎหมายความเข้าใจเกี่ยวกับการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่ควรรู้ การเรียนรู้ถึงสภาพภูมิอากาศการใช้ชีวิตในประเทศซาอุดิอาระเบีย และ การเตรียมความพร้อมก่อน ขณะ หลังการประกอบพิธีฮัจญ์ การเตรียมความพร้อมด้านการการดูแลสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ฮัจญ์มับรูรวิถีทางวิถีธรรมนำชีวิต” การให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนสถาน สถานที่ทางประวัติศาสตร์และแหล่งเรียนรู้ในเมกกะ มาดีนะฮ์ และอื่น ๆที่ควรรู้ (วิธีการเยี่ยมเยียนและมารยาทที่ควรรู้) รวมถึงการสาธิตและการปฏิบัติเอียะห์รอม ตอวาฟ สะแอ และการขว้างเสาหิน เป็นต้น