ผู้แทน ศอ.บต. ร่วมประชุมในโครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหอการค้าไทยกับหอการค้ามาเลเซียในรัฐกลันตัน และตรังกานู

3

สำหรับการประชุมดังกล่าว ได้มีการร่วมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการและโอกาสทางการค้าการลงทุน รวมถึงร่วมพบปะภาคเอกชนไทยที่มีศักยภาพ และประชาสัมพันธ์ให้ภาคเอกชนมาเลเซียมีความเชื่อมั่นต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทย รวมถึงเพิ่มพูนความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันในอนาคต

โดย นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยกองส่งเสริมและสนับสนุนงานฝ่ายพลเรือน ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของ ศอ.บต. ในการสนับสนุนงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้หลักคิดการพัฒนาแบบไร้รอยต่อที่มีการเชื่อมโยงเติมเต็มและอุดช่องว่างในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า ได้มีการกำหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้ใน 3 แนวทางหลัก ได้แก่ 1.การสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก ได้แก่ เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง 2.การส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจชุมชน โดยให้เกษตรกรรวมกลุ่มจัดทำเป็นธุรกิจด้วยการแปรูปสินค้าทางการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้และขยายตลาดสินค้าให้มากขึ้น และ 3.การส่งเสริมการค้าและการลงทุน โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร่วมลงทุนในพื้นที่เพื่อเป็นการกระจายรายได้แก่ประชาชน ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนงานของแต่ละจังหวัดตามโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยสิ่งที่ ศอ.บต. ได้คำนึงและให้ความสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนที่จะมาร่วมลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือการจัดตั้ง ศูนย์ประสานงานและบริการการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองยะลาและจะคอยอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนที่ต้องการข้อมูลด้านการลงทุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีการบริการข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาสู่การร่วมลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ศอ.บต. พร้อมสนับสนุนให้นักลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศมาร่วมลงทุนเพื่อการสร้างโอกาสและการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความมั่นคงยั่งยืนต่อไป