รองเลขาธิการ ศอ.บต. มอบวุฒิบัตรและปิดกิจกรรมการอบรมข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น

6

สำหรับโครงการฝึกอบรมข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี 2562 จัดขึ้นทั้งหมด 6 รุ่น และในวันนี้เป็นรุ่นสุดท้าย ซึ่งผู้เข้าร่วมเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีของ ศอ.บต.เพื่อร่วมรับทราบถึงนโยบายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านองค์ความรู้ภูมิใต้ นโยบายภาครัฐ ความรู้ด้านเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของโลก  พร้อมทั้งมีการะดมความคิดเห็น การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงความสัมพันธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวตอนหนึ่ง ขณะพบปะกับผู้เข้าร่วมอบรมว่า การแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกๆ มิติ ทุกคนคือผู้ขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน และทุกท่านคือข้าราชการเป็นที่พึ่งของประชาชน สำหรับวันนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 219 คน ซึ่งเป็นข้าราชการในหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาร่วมกันรับฟังถึงนโยบายพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติรับรู้ถึงทิศทางการขับเคลื่อนพื้นที่ เพราะทุกคนเป็นกลไกและกำลังสำคัญที่จะร่วมกันทำให้พื้นที่สร้างความสุขพร้อมทั้งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งสังคม เศรษฐกิจ มีอาชีพ มีรายได้ มีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต และขอให้ทุกท่านจงภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประชาชนและประเทศชาติต่อไป

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมยังร่วมกล่าวคำปณิธานและความมุ่งมั่นร่วมกัน มีความว่า จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทของข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น อย่างเต็มกำลังความสามารถ และร่วมมือกันสร้างสังคมสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมจะร่วมกันจัดกิจกรรม “ จิตสาธารณะ” เป็นการลงพื้นที่เยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ร่วมถึงสร้างจิตสำนึกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรักความสามัคคีมากขึ้นอีกด้วย