สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ เปิดงานเมาลิดกลางฯ ปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 (คลิป)

257
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เสด็จ พระราชดำเนินทรงเปิดงาน เมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1440 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินยัง ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก เพื่อทรงเปิด “งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440”

เมื่อวันที่ 3 เมษายน เวลา 19.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440” ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ในฐานะประธานอำนวยการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 นายอนันต์ วันแอเลาะ ประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยฯ พร้อมคณะกรรมการจัดงานฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ความว่า

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาร่วมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย อันเป็นกุศลกิจที่ท่านทั้งหลายร่วมกันจัดขึ้นมาเป็นประจำทุกปี เพื่อระลึกถึงพระคุณของท่านศาสดามุฮัมหมัด ขอขอบใจในไมตรีจิตของทุกท่านๆ ที่มีต่อข้าพเจ้าตลอดมา

ตามที่ได้รายงานให้ทราบถึงชีวประวัติของท่านศาสดามุฮัมมัด โดยเฉพาะ ในข้อที่ว่า ท่านสามารถดำเนินชีวิตและประกอบกรณียกิจได้อย่างสมบูรณ์ ในสังคมที่มีความหลากหลายทางเผ่าพันธุ์นั้น นับว่ามีความหมายและมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นแบบอย่างอันประเสริฐของการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม

ดังนั้น หากชาวไทยมุสลิมทุกคน จะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของท่านศาสดามุฮัมหมัดในโอกาสอันสำคัญยิ่งนี้ ด้วยการตั้งใจศึกษาหลักธรรมคำสอนของท่านให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เเละถูกตรง แล้วน้อมนำมายึดถือปฏิบัติในการดำรงชีวิตอย่างเคร่งครัดและจริงใจแล้ว ก็จะเป็นทางหนึ่งในการเเสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านอย่างดีที่สุด เเละส่งเสริมให้แต่ละคนประสบความสุขความเจริญในชีวิต ตลอดจนอยู่ร่วมกับทุกคน ทุกเชื้อชาติศาสนา ได้อย่างผาสุกร่มเย็น ตลอดไป

การนี้ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้นำกล่าวขอพร (กล่าวดุอาอ์) ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ เป็นภาษาอาหรับ พร้อมการประสานเสียงจากคณะกรรมการอิสลามและอิหม่ามประจำมัสยิดต่างๆ โดยพระองค์ทรงยกพระหัตถ์ ตามจุฬาราชมนตรี และทรงยืน เมื่อทุกคนในห้องประชุมยืนขึ้น

ต่อมา เสด็จฯ ออกจากที่ประทับ ไปยังบริเวณจัดงานนิทรรศการฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ “ศาสดามุฮัมหมัด ผู้ยืนหยัดในสัจธรรม ผู้นำการปฏิรูปสังคม” ตามพระราชอัธยาศัย

การนี้ ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศมุสลิม ที่มารอเฝ้าฯ ส่งเสด็จ และเสด็จกลับ

อนึ่งงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย เป็นงานฉลองสำคัญของชาวไทยมุสลิม จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อรำลึกถึงคำสอนของบรมศาสดามูฮำมัด นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงวัฒนธรรมอิสลาม และประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตมุสลิม ที่บูรณาการกับสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ชมคลิปถ่ายทอดสด เฝ้า​ทูล​ละออง​ธุลี​พระ​บาท​รับเสด็จ​ สมเด็จ​พระเจ้า​อยู่​หัว​ มหา​วชิราลงกรณ​บ​ดิน​ท​ร​เทพ​ย​ว​ราง​กูร​เสด็จ​เปิดงาน​เมา​ลิด​กลาง​แห่งประเท​ศ​ไทย​ ฮ.ศ.๑๔​๔​๐​ วันพุธ​ ๓​ เมษายน​ พุทธ​ศักราช​ ๒​๕​๖​๒ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า หนองจอก กรุงเทพมหานคร