หน้าแรก ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครู ฯ

7

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บตได้กล่าวในขณะพบปะกับผู้เข้าร่วมอบรมว่า ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลายครั้ง เมื่อท่านเสด็จมายังพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่านก็จะทรงตรัสถามเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ โดยเฉพาะเรื่องของภาษาไทย ท่านทรงมีความห่วงใยเป็นอย่างมาก เพราะในพื้นที่พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ มักจะใช้ภาษาประจำถิ่นในการสื่อสารเป็นหลัก จึงทำให้เยาวชนพูดภาษาไทยไม่ได้  ดังนั้นภาษาไทยจึงมีความจำเป็นอย่างมากในการติดต่อสื่อสาร ทำความเข้าใจและสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน หากพื้นฐานภาษาไทยของเราไม่ดี ก็จะเกิดความไม่เท่าเทียมกัน ขาดโอกาสที่จะไปศึกษาในสถาบันที่หลากหลาย กลายเป็นความทับถ่มของการเลื่อมล้ำ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ทำอย่างไรให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ของเราใช้ภาษาไทยเป็นหลัก สามารถอ่านออก เขียนได้ มีความกล้าแสดงออก และใช้ภาษาเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้สูงขึ้นต่อไป 

 

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 5 – 8 เมษายน 2562 ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้มากมาย รวมถึงเทคนิคการสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน ผ่านการทำสื่อจากวัสดุเหลือใช้การทำหนังสือนิทาน แบบฝึกหัดจากโปรแกรม Publisher การใช้เพลงเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน ให้รู้สึกสนุกสนานและเข้าใจง่ายอีกทั้งยังเป็นการฝึกกระบวนการคิด เสริมสร้างความคิดอย่างสร้างสรรค์ มีจินตนาการ และวิธีการเรียนปนเล่นให้อย่างมีความสุข

ทั้งนี้การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครู เสริมสร้างทักษะการสร้างนวัตกรรมและสื่อเพื่อการอ่านออกเขียนได้สำหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นการดำเนินงานตามโครงการ การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และอำเภอของจังหวัดสงขลา ที่จะทำการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนองแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถอ่านออกเขียนได้ รวมถึงเป็นการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาไทย ให้มีความรู้ มีทักษะในการใช้สื่อนวัตกรรมการสอนภาษาไทย เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ