หน้าแรก ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พช.ร่วมใจรดน้ำขอพร “สืบสานสงกรานต์ ตำนาน พช. Happiness Family”

13
วันนี้ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างกรมการพัฒนาชุมชน รดน้ำขอพรอดีตผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ในงาน “สืบสานสงกรานต์ ตำนาน พช. Happiness Family” ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ ห้องสัมมนา 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
โดยภายในงานได้รับเกียรติจากอดีตผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนร่วมงาน จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี อดีตอธิบดีฯ คนที่ 8 ,นายอภัย จันทนจุลกะ อดีตอธิบดีฯ คนที่ 10 ,นายชัยสิทธิ์ โหตระกิตย์ อดีตอธิบดีฯ คนที่ 16 ,นายชุมพร พลรักษ์ อดีตอธิบดีฯ คนที่ 19 ,นายประภาศ บุญยินดี อดีตอธิบดีฯ คนที่ 24 และนายขวัญชัย วงศ์นิติกร อดีตอธิบดีฯ คนที่ 25
ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2505 นับเป็นระยะเวลามากกว่า 56 ปี ที่ได้ทำงานเคียงข้างพี่น้องประชาชน มีอธิบดีฯ ผู้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนมาแล้ว 27 คน โดยในปัจจุบันมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คนที่ 28 ซึ่งการจัดงานเนื่องในประเพณีสงกรานต์ เป็นกิจกรรมที่กรมฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ชื่องาน “สืบสานสงกรานต์ ตำนาน พช. Happiness Family” มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญู และความปรารถนาดีของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมฯ ในปัจจุบัน ต่ออดีตผู้บริหารซึ่งมีคุณูปการต่อกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งนอกจากอดีตผู้บริหารที่มาร่วมงานจะได้ให้ศีลให้พรเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่กรมฯ ในปัจจุบัน ยังได้รับทราบถึงความเคลื่อนไหวของกรมฯ ในรอบปีที่ผ่านมาอีกด้วย