รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. ปิดกิจกรรมสร้างความเข้าใจที่ดีและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

4

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า  การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการบูรณาการหลายหน่วยงานเพื่อให้กลับคืนสู่ความสงบและสันติสุข ซึ่งสื่อมวลชนถือเป็นบุคคลที่สำคัญยิ่งในการเป็นสื่อกลางที่จะนำข้อมูลข่าวสารของแต่ละหน่วยงาน สิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีอยู่ทุกวัน ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของภาครัฐ รวมไปถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราอีกด้วย

นางสาวจิณัชญ์ดา  วิทยาพันธ์ประชา  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุยูเรดิโอ101.25MHz. กล่าวว่า  ขอบคุณ ศอ.บต. ที่ได้จัดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้ ไอเดีย เทคนิค และรูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนสนใจมากยิ่งขึ้น และกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปเพิ่มและพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ต่อไป

อย่างไรก็ตามกิจกรรมสร้างความเข้าใจที่ดีและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก จัดกิจกรรมทั้งหมด 4 รุ่น รุ่นที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส รุ่นที่ 2 พื้นที่จังหวัดปัตตานี รุ่นที่ 3 พื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และรุ่นที่ 4 พื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รวมถึงสื่อในพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่อสร้างความเข้าใจ สร้างการรับรู้ที่ดีให้แก่ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มากยิ่งขึ้น