ศอ.บต. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากรในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล

10

โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกลุ่มบุคลากร ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากกลุ่มโรงเรียนพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลาปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และกลุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ เป็นต้น ซึ่งได้รับความรู้ และเทคนิคต่างๆ จากวิทยากรที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมถึงได้ฝึกกระบวนการจัดการเรียนการสอน ผ่านการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกและเข้าใจง่าย กับกระบวนการคิดแบบเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ให้มีจินตนาการ รวมถึงวิธีการเรียนปนเล่น และการเรียนรู้อย่างไรให้มีความสุข

นางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วย ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวในขณะพบปะกับผู้เข้าร่วมอบรมว่า ศอ.บต.มีความห่วงใยเรื่องของการศึกษาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งเยาวชนเหล่านี้เป็นเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ไม่ได้รับการเรียนการสอนอย่างเต็มที โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ทาง ศอ.บต. ต้องการให้บุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาศักยภาพของตัวเอง ให้สามารถจัดทำสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และนำไปปรับใช้ต่อสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีให้มากที่สุด เพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้เติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อไป

ด้านนายวัชรินทร์ นาวาเดช อาจารย์จากโรงเรียนจรรยาอิสลาม อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า กิจกรรมที่ทาง ศอ.บต.จัดขึ้นเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆ ทำให้เราได้สามารถพัฒนาศักยภาพของเรา ในการใช้สื่อการเรียนการสอนสามารถไปปรับใช้กับชีวิตประจำวัน โดยสิ่งที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้เป็นการเรียนรู้ในเรื่องของการใช้สะเต็มศึกษา ที่ผ่านมาทางโรงเรียนของผมยังไม่มีการใช้สะเต็มศึกษาเป็นสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน ก็ถือเป็นประโยชน์มากสำหรับผมทำให้เราได้เพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ และพัฒนาศักยภาพของตัวเองไปสอดแทรกกับสื่อการเรียนการสอน เพื่อสร้างประโยชน์ทางการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่ของเรา

ทั้งนี้กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล การจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจการพิเศษ ศอ.บต. มีแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผ่านกระบวนการส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อการตอบสนองตามแนวทางพระราดำริ ฯ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการสร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล และพื้นที่เสริมสร้างความมั่นคง รวมถึงพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ในการสร้างสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ ฝึกคิดและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนเป็นการยกระดับขีดความสามารถของนักเรียนด้านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกด้วย